Top
GP Økonomi / Bokføring  / Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer

Investeringsvirksomhet – bokføring av kjøp og salg av verdipapirer

Dokumentasjon av hvert kjøp og salg telles som et bilag.

18.02.21

Skrevet av  Kjersti Skotvold, Regnskap Norge

Del

Skattedirektoratet ga i desember 2020 en prinsipputtalelse som vedrører bokføringspliktige som driver med kjøp og salg av verdipapirer. De konkluderer med at hvert kjøp og salg telles som et bilag. Dette har særlig betydning for mulig unntak fra reglene om ajourhold og anledningen til å benytte regneark i bokføringen.

Dersom investeringsvirksomhet er hovedaktiviteten skal sum avkastning regnes som omsetning i forhold til unntaket om elektronisk tilgjengelighet og gjengivelse av disse i standardisert form (SAF-t).

Kravene i forhold til oppbevaring og elektronisk tilgjengelighet ved bruk av kapitalforvalter er også presisert.

Få transaksjoner?

Bokføringspliktige med få transaksjoner er unntatt fra kravet om ajourhold minst hver fjerde måned (bokføringsforskriften § 4-1 andre ledd). Med få transaksjoner menes foretak som har færre enn 600 bilag i året. Skattedirektoratet har i sin uttalelse konkludert med at det er dokumentasjonen for hver enkelt kjøps- og salgstransaksjon som skal telles for å vurdere om antall bilag er under 600. Dette gjelder selv om bokføringen skjer på grunnlag av samlebilag fra for eksempel en handelsliste.

Dersom den bokføringspliktige etter denne vurderingen har mer enn 600 bilag vil unntaket fra ajourhold for foretak med få transaksjoner ikke gjelde. Foretakene vil da heller ikke ha anledning til å benytte regneark i bokføringen (NBS 6 Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer pkt 4).

Finansinntekt eller driftsinntekt?

Ved vurderingen av om gevinst/tap ved salg av verdipapirer er driftsinntekter eller finansinntekter er det avgjørende om investeringsvirksomhet er selskapets hovedaktivitet. Dersom investeringsvirksomhet er selskapets hovedaktivitet skal avkastningen, både realisert og urealisert, klassifiseres som driftsinntekter og regnes med i selskapets omsetning etter bokføringsforskriften § 7-7 tredje ledd.  Negativ avkastning kommer til fradrag. Dersom hovedaktiviteten ikke er investeringsvirksomhet skal avkastningen klassifiseres som finansinntekter.

Denne vurderingen tilsvarer vurderingen om hva som regnes som salgsinntekt i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak, pkt 1.2 Definisjon av små foretak.

Klassifiseringen har betydning for om den bokføringspliktige er unntatt fra kravet i bokføringsloven § 13b om elektronisk tilgjengelighet etter bokføringsforskriften § 7-7 tredje ledd. Unntaket gjelder dersom den bokføringspliktige har mindre enn 5 millioner i omsetning.

Elektronisk tilgjengelighet og SAF-t

Kravet om å kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form (SAF-t) i bokføringsforskriftens § 7-8 er knyttet til kravet om elektronisk tilgjengelighet. Dersom en bokføringspliktig som er unntatt fra kravet allikevel velger å ha bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, vil kravet om å kunne gjengi opplysningene i standardisert form gjelde.

Skattedirektoratet presiserer følgende om bruk av kapitalforvalter:

«I GBS 18 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning er det omtalt at handelslisten fra kapitalforvalter vil være en underspesifikasjon til bokføringen. Skattedirektoratet legger til grunn at dette gjelder der den bokføringspliktige ikke bokfører hver enkelt kjøps- og salgstransaksjon, men totalene fra handelslisten. Selv om den bokføringspliktige velger å benytte handelslisten fra kapitalforvalter som underspesifikasjon til bokføringen, skal også underspesifikasjonen være elektronisk i tre år og seks måneder, jf. omtale i GBS nr. 18. Herfra gjengis:

Når underspesifikasjon fra kapitalforvalter utarbeides elektronisk, skal de bokførte opplysninger være elektronisk tilgjengelig i tre år og seks måneder etter regnskapsårets slutt dersom den bokføringspliktiges omsetning er fem millioner kroner eller mer, jf. bokføringsloven § 13 og bokføringsforskriften § 7-7 tredje ledd.

Det fremgår videre at dersom det oppbevaringspliktige regnskapsmaterialet helt eller delvis oppbevares hos kapitalforvalter, må den bokføringspliktige inngå skriftlige avtale med kapitalforvalter som regulerer dette. Avtalen bør bl.a. inneholde oversikt over hvilken dokumentasjon og hvilke spesifikasjoner som skal utarbeides, og hvordan og hvor ofte dette skal gjøres tilgjengelig for den bokføringspliktige.»

For å se nærmere på vurderingene som er gjort, se hele prinsipputtalelsen her.