Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 2 – frist forlenges til 15. juni

Kompensasjonsordning 2 – frist forlenges til 15. juni

Forskriften endres på tre sentrale områder.

10.03.21

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Det er varslet flere forskriftsendringer, men i denne endringsrunden er det tre områder som påvirkes: 

  • Fristen 14. mars endres til 15. juni
  • Justeringsfaktor for januar/februar endres fra 0,8 til 0,85
  • Uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte, skal ikke regnes som omsetning

Fristendringen

I og med at det må gjøres endringer i både løsningen og søknader har departementet kommet til at det er hensiktsmessig at frist for å søke kompensasjon for månedene september/oktober, november/desember og januar/februar endres til 15. juni.

Endringen gjøres i forskriften § 1-1 tredje ledd.

Økt justeringsfaktor

Justeringsfaktoren for januar/februar var i utgangspunktet satt til 0,8, men Stortinget har vedtatt å øke faktoren til 0,85.

Endringen gjøres i forskriften § 3-1 annet ledd.

Tilskudd fra kommunene

Se egen artikkel om dette her.

Endringen gjøres i forskriften § 2-2 annet ledd.

Endringsforskriften

Det vil ta tid før Lovdata er oppdatert. Vi har fått tillatelse fra Næringsdepartementet til å publisere endringsforskriften.

Denne lyder i sin helhet slik (endringer i uthevet kursiv tekst):

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2020 nr. 3085 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 10. mars 2021 med hjemmel i lov 18. desember 2020 nr. 156 om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 § 4 og § 6.

I

I forskrift 21. desember 2020 nr. 3085 til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 gjøres følgende endringer:

§1 tredje ledd skal lyde:

(3) Søknader om tilskudd skal for den enkelte tilskuddsperiode, jf. første ledd, sendes inn innenfor følgende tidsrom:

   a. 18. januar til 15. juni 2021

   b. 18. januar til 15. juni 2021

   c. 15. mars til 15. juni 2021

§ 2-2 annet ledd skal lyde:

(2) Som omsetning anses også inntekt til erstatning for inntekt som nevnt i første ledd, herunder offentlige tilskudd og inntektssikring gitt i forbindelse med koronapandemien. Dette gjelder likevel ikke tilskudd etter forskrift 17. april 2020 nr. 820 eller denne forskrift, eller gaver fra privatpersoner opptil 3 000 kroner samlet i perioden det søkes om tilskudd for. Tilskudd som gis etter lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering eller etter ordningen under Innovasjon Norge for tilskudd til likviditetsstyrking som muliggjør omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen, anses ikke som omsetning. Uspesifisert støtte fra kommunene som er gitt i tråd med regelverket om bagatellmessig støtte, anses heller ikke som omsetning.

§ 3-1 annet ledd skal lyde:

(2) Justeringsfaktor er

  1. 0,70 for første tilskuddsperiode, jf. § 1-1 bokstav a
  2. 0,85 for andre tilskuddsperiode, jf. § 1-1 bokstav b
  3. 0,85 for tredje tilskuddsperiode, jf. § 1-1 bokstav c

II

Forskriften trer i kraft straks.