Top
GP Økonomi / Korona  / Skattefradrag for underskudd i koronaåret 2020

Skattefradrag for underskudd i koronaåret 2020

Underskudd i virksomheten i 2020 kan tilbakeføres mot beskattet overskudd i 2019 og 2018.

17.03.21

Skrevet av 
Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge

Regnskap Norge får mange spørsmål om ordningen med tilbakeføring av underskudd oppstått i 2020. Selskap som har gått med underskudd i inntektsåret 2020 gis på nærmere vilkår skattefradrag for underskuddet. Dette var et tiltakene myndighetene i fjor vedtok for å avhjelpe konsekvensene av koronapandemien.

Regelverket er gitt i skatteloven §§ 16-60 – 16-64. Ordningen innebærer at selskapene mv. i forbindelse med skatteoppgjøret får utbetalt et beløp tilsvarende skatteverdien av det underskuddet som føres mot tidligere års overskudd.

Omfattet av ordningen

Ordningen gjelder for selskap og innretninger som er egne skattesubjekter. Det vil si selskap mv. som er omfattet av skatteloven § 2-2 første ledd. Dette omfatter blant annet:

 • aksjeselskap og allmennaksjeselskap
 • sparebank og annet selveiende finansieringsforetak
 • gjensidig forsikringsselskap
 • samvirkeforetak
 • stiftelser
 • døds-, konkurs- og administrasjonsbo

Også omfattet er tilsvarende selskap mv. hjemmehørende i utlandet med begrenset skatteplikt til Norge. Dette gjelder både selskap innenfor og utenfor EØS.

Ikke omfattet av ordningen

Følgende er ikke omfattet av ordningen:

 • personlig næringsdrivende, det vil si enkeltpersonforetak og personlige deltakere i selskap med deltakerfastsetting (ANS/DA/KS)
 • selskap som er stiftet i 2020 etter bestemmelsene om skattefri omdanning av virksomhet
 • selskap som i 2020 har opphørt virksomheten eller som er oppløst (disse har egne regler om tilbakeføring, i  skatteloven § 14-7 )

Fradragssatser og beløpsgrense

Fradragssatsen er 22 prosent (25 prosent for finansskattepliktige virksomheter).

Tilbakeføringsadgangen i 2020 er begrenset til et underskudd på 30 mill. kroner per selskap. Skattefradraget for 2020 kan derfor være maksimalt 6,6 mill. kroner.

Vilkår for fradragsrett

Det stilles som vilkår at underskuddet er oppstått i 2020. Underskudd som er fremført til 2020 gir ikke grunnlag for tilbakeføring.

Det stilles videre som vilkår at foretaket hadde samlet overskudd i de to foregående inntektsårene 2019 og 2018. Det gis ikke fradrag i skatt for underskudd som overstiger samlet positiv alminnelig inntekt for 2019 og 2018. Her er det verdt å merke seg følgende:

 • Med positiv alminnelig inntekt de to foregående årene menes positiv inntekt etter alle fradrag, tillegg og årsoppgjørsdisposisjoner som danner grunnlag for alminnelig inntekt, herunder bl.a. avgitt og mottatt konsernbidrag, anvendelse av fremførbart underskudd fra tidligere år og eventuell justering av inntekt etter rentebegrensningsregelen.
 • Hvorvidt foretaket faktisk betalte skatt for 2018 og 2019 er ikke relevant. Skattefunn-fradrag, kreditfradrag mv. vil redusere foretakets faktiske skatteregning, men påvirker ikke den alminnelige inntekten og har derfor ikke relevans for retten til tilbakeføring.

Eksempler

Alle tall i mill. nok

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Eksempel 4

Eksempel 5

Eksempel 6

Alminnelig inntekt 2018

10

10

100

100

-20

15

Alminnelig inntekt 2019

10

10

100

100

10

-10

Maksimal tilbakeføring av underskudd i 2020

20

20

30

30

10

5

Alminnelig inntekt 2020

-10

-30

-50

-5

-15

-10

Tilbakeføring av underskudd 2020

10

20

30

5

10

5

Skattefradrag for tilbakeført underskudd 2020

2,2

4,4

6,6

1,1

2,2

1,1

Merk: I eksempel 5 er fremførbart underskudd fra 2018 avregnet mot overskuddet for 2019 (30 minus 20 = 10).

Fusjonerte og fisjonerte selskaper

Selskap som har fusjonert eller fisjonert enten i 2020 eller i 2019 kan tilbakeføre underskudd i det fusjonerte/fisjonerte selskap i 2020:

Ved skattefri fusjon i 2020, skal alminnelig inntekt for de fusjonerende selskapene i 2019 og 2018 legges sammen ved beregningen av maksimalt skattefradrag.

Ved skattefri fusjon i 2019, skal alminnelig inntekt i de fusjonerende selskapene for 2018 legges sammen med alminnelig inntekt for det overtakende selskapet for 2019 ved beregningen av maksimalt skattefradrag.

I vedlegg til skattemeldingen skal det redegjøres for

 • hvilket år fusjonen ble gjennomført,
 • det overdragende selskapets navn og org.nr., og
 • det overdragende selskapets alminnelige inntekt for det foregående og det nest foregående inntektsåret.

Ved skattefri fisjon fastsettes inntekt i det overdragende selskap frem til fisjonstidspunktet, og for hvert av selskapene etter fisjonstidspunktet.

Ved skattefri fisjon i 2020, skal alminnelig inntekt som danner grunnlag for maksimalt fradrag i skatt for hvert av de selskapene som består etter fisjonen, beregnes ved at det overdragende selskapets alminnelige inntekt i 2019 og 2018, fordeles mellom de selskap som består etter fisjonen i samme forhold som nominell og innbetalt selskapskapital er fordelt.

Ved skattefri fisjon i 2019, fordeles det overdragende selskapets alminnelige inntekt i 2018 mellom de selskapene som består etter fisjonen, basert på bytteforholdet ved fisjonen. I dette tilfellet skal grensen på kr 30 mill. ikke fordeles mellom de stiftede/videreførte selskapene. Da selskapene var egne selskaper allerede ved inntektsårets begynnelse, vil den øvre grense på 30 mill. som kan danne grunnlag for fradrag i skatt gjelde for hvert av dem.

I vedlegg til skattemeldingen skal det redegjøres for

 • hvilket år fisjonen ble gjennomført,
 • navn og org.nr. på selskapene som inngikk i fisjonen, og
 • fordeling av nominell og innbetalt selskapskapital mellom selskapene

Automatisk avregning

Skatteverdien av underskudd i 2020 vil automatisk bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

I rettledningen til skattemeldingen 2020 for aksjeselskaper mv. (RF-1028) står det at selskapet må aktivt reservere seg fra ordningen. I skattemeldingen 2020 er det inntatt en egen post for avkryssing av om selskapet omfattes av ordningen, hvor man skal krysse av enten «ja» eller «nei». Følgelig anbefaler vi at også de foretak som vil ha underskuddet tilbakeført sørger for å krysse av her, da ved avkryssing i «ja»-rubrikken.

Skattefradraget vil bli fastsatt maskinelt av skatteetaten i forbindelse med skatteoppgjøret for inntektsåret 2020.

Føringer i skatteskjemaene

Grunnlaget for skattefradraget for underskudd er årets underskudd (post 260), fratrukket eventuelt «Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse motregnet mot årets underskudd» (post 287).

Summen av dette føres i post 290 («Sum underskudd til fremføring per 1.1.2021»). Post 290 skal med andre ord inneholde sum underskudd til fremføring før reduksjon av underskudd som omfattes av gjeldende skattefradragsordning for 2020.

Det fremførbare underskuddet for 2020 (før reduksjon som nevnt) tas også med i forskjellsskjema RF-1217 post 130. Selskapene skal med andre ord ikke foreta egne justeringer basert på skattefradragsordningen.

I selskapets regnskap pr 31.12.2020 bør skattefradraget fremkomme som en kortsiktig fordring.