Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Eventbransjen kan søke om omstillingsmidler

Eventbransjen kan søke om omstillingsmidler

Ordningen har en ramme på 50 millioner kroner og er rettet mot bedrifter som kan dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent de fem siste månedene i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.

Ordningen gjelder i hele landet, inkludert Svalbard. Ordningen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Mer informasjon om søknadsprosessen finnes på Innovasjon Norges nettsider.

Bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor

I likhet med den ordinære kompensasjonsordningen er det i denne ordningen er det krav til minst 30 % omsetningsfall. Omsetningsfallet skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor.

Regnskap Norge har stilt spørsmål til Innovasjon Norge om hvilket omfang kontrollhandlingene bør ha, og vil oppdatere denne artikkelen så snart vi får svar. 

Krav til søknaden

Bedriften skal legge ved følgende opplysninger i søknadsskjemaet:

 • Signert dokumentasjon fra autorisert regnskapsfører eller revisor på minimum 30% gjennomsnittlig omsetningsfall for månedene august – desember 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Signerte maler fra regnskapsfører/revisor kan benyttes. Bekreftelse på eller rapport om omsetningsfall kan ev. settes opp slik: Bekreftelse på omsetningsfall. Kontrollhandlinger gjøres med formål om å bekrefte omsetningsfallet.
 • For nyetablerte foretak: Signert dokumentasjon fra autorisert regnskapsfører eller revisor på minimum 30 prosent gjennomsnittlig omsetningsfall for august – desember 2020 sammenlignet med januar og februar 2020.
 • Likviditetsbudsjett for prosjektperioden.
 • Årsregnskap 2019 med noter og revisjonsberetning.
 • Årsregnskap 2020, foreløpig eller revidert.

Fakta om ordningen

Hvem kan søke?

 • Målgruppen for ordningen er bedrifter i verdikjeden knyttet til gjennomføring av næringsrettede arrangementer, som lukkede og publikumsåpne kongresser, messer og utstillinger og ulike bedriftsinterne arrangementer som konferanser og seminarer. Et kriterium for å søke er at en sentral del av virksomheten må være knyttet til verdikjeden for gjennomføring av denne type arrangementer. Innovasjon Norge kan gi nærmere informasjon.
 • Virksomheter innenfor følgende NACE-koder i målgruppen kan søke: cateringvirksomhet (NACE 56.210), produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer (NACE 59.110), programmeringstjenester (NACE 62.010), spesialisert designvirksomhet (NACE 74.1), utleie– og leasingvirksomhet (NACE 77), private vakttjenester (NACE 80.1), kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet (NACE 82.3), annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (NACE 82.990) og tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet (NACE 90.020).

Krav om dokumentasjon av omsetningsfall

 • Virksomhetene som kan søke må ha mer enn 30 prosent omsetningsfall i hele perioden august – desember i 2020 (gjennomsnitt), sammenlignet med samme periode året før (gjennomsnitt).
 • Nyetablerte foretak som er i kommersialiseringsfasen og som ikke hadde omsetning i hele perioden august – desember 2019, må dokumentere et omsetningsfall på mer enn 30 prosent i hele perioden august – desember i 2020 (gjennomsnitt), sammenlignet med januar og februar 2020 (gjennomsnitt).

Hva slags prosjekter kan det søkes om støtte til?

 • Kostnader knyttet til planlagte omstillingsprosjekter vil utgjøre grunnlaget for tilskuddet.
 • Tilskuddsordningen skal gi tilgang til likviditet for selskaper i eventbransjen slik at de kan gjennomføre omstillingsprosjekter for å tilpasse seg smitteverntiltak, endringer i markedet og omstilling til andre næringer der ressursene utnyttes bedre.
 • Tilskuddet rettes mot omstilling av eksisterende bedrifter og ikke generell kapasitetsutvidelse eller nyetableringer. Støtten utmåles ut fra kvaliteten og effekten av tiltakene og hvor mye støtte Innovasjon Norge mener er nødvendig for å utløse gjennomføring av tiltakene. Allerede påløpte kostnader kan ikke støttes.
 • Prosjektperioden for omstillingsprosjektene skal ha en maksimal varighet ut 2021.

Hvilke typer kostnader kan støttes?

 • Personalkostnader for den tid og det omfang de benyttes i prosjektrelatert aktivitet
 • Kostnader for materielle og immaterielle aktiva som er nødvendig for prosjektgjennomføring; Denne kostnadsposten kan utgjøre maksimalt 50 prosent.
 • Kostnader for utvikling, testing og/eller implementering av nye produkter eller tjenester
 • Kostnader for kjøp av prosjektrelaterte tjenester
 • Kostnader for prosjektrelatert materiell, varer og utstyr
 • Kostnader for tilpasning av markedsmateriell og -informasjon

Hvor stort beløp kan det søkes om?

 • Inntil 80 prosent av godkjente kostnader kan dekkes av tilskuddet. Det er en differensiering av støttegrad mellom små og mellomstore bedrifter og store bedrifter:
 • Inntil 80 prosent for små og mellomstore bedrifter
 • Inntil 70 prosent for store bedrifter

Maksimalt tilskuddsbeløp per virksomhet skal normalt ikke overstige 3 mill. NOK per foretak/konsern.

Forholdet til andre støtteordninger

Støtte fra andre støtteordninger kan kumuleres med denne ordningen dersom de ikke går til de samme støtteberettigede kostnadene, og ikke overstiger maksbeløpet innenfor det statsstøtteregelverket støtten gis under (EUR 1 800 000).

Hvem forvalter ordningen?

Innovasjon Norge er tilskuddsforvalter og administrerer ordningen.

Innovasjon Norge skal avgjøre hvilke virksomheter som tildeles midler ut fra følgende kriterier:

 • at målsettingen for tiltaket er innenfor formålet for ordningen
 • at prosjektet er kostnadseffektivt
 • at bedriften har gjennomføringsevne, herunder kapasitet, kapital og kompetanse.

Støtten skal gå til de bedrifter som etter Innovasjon Norges vurdering er mest levedyktige, i lys av at utfordringene med smitteverntiltak som påvirker for eventbransjen trolig fortsatt vil vare en tid og at det derfor er behov for en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i bransjen.

Søknadsfristen til Innovasjon Norge er 7. april 2021.