Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Høring om utsettelse av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling

Høring om utsettelse av frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling

Finansdepartementet foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021.

09.04.21

Skrevet av 
Hanne Opsahl, Regnskap Norge

For foretak med vanlig regnskapsår innebærer det en utsatt frist til 31. august. 

Fristen for å ilegge forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3 utsettes tilsvarende, det vil i tilfellet over si til 30. september. 

Det foreslås videre å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, samt ordinært årsmøte for samvirkeforetak med regnskapsplikt, med to måneder i 2021.

Det foreslås også å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for boligbyggelag og borettslag, samt ordinært årsmøte for eierseksjonssameier med to måneder i 2021.

Forslagene om fristutsettelse gjelder ikke for regnskapspliktige med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked, og foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet eter finanstilsynsloven. Regnkaps- og revisjonsforetak må med andre ord forholde seg til de ordinære fristene. 

Les mer om forslaget i høringsnotatet.

Det vil fortsatt gå noe tid før saken blir endelig avklart. Høringsfristen er 15. april. Deretter vil Finansdepartementet fremme endelig forslag i proposisjon til Stortinget. Vi følger saken, og orienterer straks det er fattet beslutning. 

Bra vi er blitt hørt 

Vi er svært tilfreds med at Finansdepartementet har lyttet til oss, og gjør grep for å komme situasjonen i møte.

I tillegg til forslaget om utsatt årsregnskapsfrist mv. er det allerede bestemt utsatt frist for skattemeldingen for selskap og ENK til 20. august, etter søknad. Når det ikke ble 31. august som vi opprinnelig foreslo, er det på bakgrunn av en avveining mellom ulike hensyn. Finansdepartementet har redegjort for dette i svar til oss, om at de har strukket seg så langt de kan:

«Når fristen for levering er satt til 20. august og ikke 31. august som var det opprinnelige ønsket fra Revisorforeningen og Regnskap Norge, skyldes dette at behovet for utsatt leveringsfrist må avveies mot ulempene ved en slik utsettelse. En utsatt leveringsfrist skaper utfordringer for Skatteetaten. Det blir mindre tid til å ferdigstille skatteoppgjøret, og kvaliteten på fastsettingen blir dårligere. Det blir også flere skjønnsfastsettelser, noe som både er uønsket og ressurskrevende. Videre vil de skattepliktige få skatteoppgjøret senere, og eiendomsskattegrunnlaget som kommunene får fra Skatteetaten, blir forsinket. En utsatt frist vil også medføre forsinkelser i, og redusere kvaliteten på, deler av SSBs statistikkproduksjon, herunder Nasjonalregnskapet og skattestatistikkene.

Med en frist 20. august vil ulempene ved utsettelse bli mer begrenset enn om fristen settes til 31. august. Samtidig antar vi at en utsettelse til 20. august langt på vei vil avhjelpe de utfordringer bransjen står i.»