Top
GP Økonomi / Korona  / Korona: Reglene for ferie og feriepenger i 2021

Korona: Reglene for ferie og feriepenger i 2021

Svar på spørsmål om ferie og feriepenger knyttet til koronasituasjonen.

26.04.21

Skrevet av 
Harald Breivik, Regnskap Norge

Når kan du ta ferie?

Kan allerede planlagt ferie endres av arbeidsgiver?

Har du rett til ferie ved permittering?

Hva gjør du hvis arbeidsgiver ikke har penger til å utbetale feriepenger eller arbeidsgiver går konkurs?

Et sikkert vårtegn er når arbeidsgivere begynner å planlegge årets feriekabal. Ferieønsker skal besvares og ferieuker skal fordeles. Fagsupporten til Regnskap Norge får for tiden mange spørsmål om ferie- og feriepenger for de som er rammet av koronasituasjonen. Her besvarer vi disse spørsmålene.

Hvem bestemmer når arbeidstaker skal ha ferie?

Det er mange som spør om arbeidsgiver kan pålegge ansatte å ta ut ferie, i stedet for eventuelt å fortsette permitteringen. Arbeidsgiver vil da kunne ha mer arbeidskraft tilgjengelig når samfunnet i større grad begynner å åpne opp utover sommeren.

Dersom årets ferie ikke er fastsatt eller avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, har arbeidsgiver en stor grad av styringsrett på ferieuttaket. Dette gjelder både avtalefestet ferie som ikke følger av ferieloven, eventuell overført ferie fra tidligere år og annen ferie utover ferie i hovedferieperioden.

Når det gjelder hovedferien, er fortsatt hovedregelen at arbeidstaker kan kreve å få ta ut tre uker sammenhengende i perioden 1. juni – 30. september, med mindre arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om noe annet. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke ensidig kreve at ansatte tar ut disse tre ukene utenfor hovedferieperioden.

Videre kan arbeidstaker etter ferieloven kreve å få underretning om feriefastsettelsen minst to måneder før ferieavviklingen «såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette». Dette gjelder både ferien i hovedferieperioden, men også øvrig ferie etter ferieloven.

Spørsmålet om koronasituasjonen er en slik særskilt grunn som fritar arbeidsgiver fra varslingsplikten ble besvart i en uttalelse fra Arbeids- og Sosialdepartementet den 21.04.2020:

«Etter departementets vurdering vil den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av Covid-19, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv, kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr 2. Departementet vil videre vise til at ferieloven åpner for at reglene om underretning av ferie kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale, jf § 6 nr 4».

I følge regjeringen.no, gjelder uttalelsen også i 2021.

Enkelte arbeidsgivere har også lurt på om de kan pålegge arbeidstakere å utsette hele ferien til neste år. Dette har Arbeids- og Sosialdepartementet fastslått at er ulovlig i samme uttalelse.

Endring av allerede fastsatt ferie

Dersom ferien allerede er fastsatt eller avtalt, er arbeidsgivers adgang til endring mer begrenset. Etter ferieloven kan arbeidsgiver bare endre fastsatt ferie når to vilkår er oppfylt:

  1. Endringen må være nødvendig av uforutsette hendinger.
  2. Endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

I disse tilfellene skal spørsmålet drøftes med arbeidstaker, som har anledning til å ta med seg tillitsvalgte i dette møtet. Arbeidstaker har plikt til å opplyse om eventuelle merutgifter som følge av endringen, og som han eller hun vil kreve erstattet. Dersom arbeidsgiver fastholder at ferien skal endres, plikter arbeidsgiver å erstatte disse merutgiftene. Slik erstatning antas å være skattefri siden arbeidstaker ikke har fått noen økonomisk fordel.

Det er ingen tilsvarende bestemmelse når det gjelder å fremskynde ferie som allerede er avtalt, for eksempel hvis arbeidsgiver vil unngå eller utsette perioden for en forestående permittering. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan imidlertid bli enige om dette ved avtale.

Avvikling av ferie under permittering

Arbeidstaker som er permittert har etter ferieloven både rett og plikt til å avvikle ferie. Allerede fastsatt ferie skal avvikles som planlagt, med mindre arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om annet.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan også bli enige om at arbeidstaker skal ta ut ferie mens hun eller han er permittert, eller arbeidsgiver kan, innenfor rammene av ferieloven, pålegge arbeidstaker å ta ut ferie.

Ved feriefravær opphører virkningen av permitteringen, både når det gjelder betaling av lønn i arbeidsgiverperiode og når det gjelder forbruk av den tiden arbeidstaker kan være permittert.

Feriepenger ved permittering

Ferielovens utgangspunkt er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deles ferien skal feriepengene fordeles tilsvarende. Feriepengene skal kompensere for lønnsbortfallet i ferien.

Mange arbeidsgivere har imidlertid en praksis hvor alle feriepenger utbetales i juni, uavhengig av når arbeidstaker har ferie, og trekker samtidig den ansatte i lønn for juni. Dette er en ordning ferieloven ikke anses å være til hinder for. For timelønnede utbetales feriepengene uten lønnstrekk for feriedager da de ikke mottar lønn når de ikke jobber, det vil si har ferie eller annet fravær.

Et problem som lett kan oppstå nå, er at arbeidstakere som er permittert ikke har lønn å trekke feriedagene i når juni kommer. Spørsmålet er hvordan man løser dette.

En mulighet er å følge ferielovens hovedregel. Det vil si å utbetale feriepenger for det antall feriedager som avvikles, når ferien avvikles samtidig som det gjennomføres trekk i lønn for tilsvarende antall feriedager. Hvis dette gjøres løpende etter hvert som feriedagene avvikles vil det ikke være en etterregning eller behov for ajourhold ved årets slutt.

Det kan imidlertid være at det er avviklet feriedager i forkant av permitteringen. For å komme ajour med avviklede feriedager sett opp mot feriepenger til gode, bør disse dagene avregnes ved første feriepengeutbetaling.

Feriepengene kan også i sin helhet betales ut i juni uten at det gjennomføres trekk for kommende feriedager. For tidligere avviklede feriedager anbefales det at trekk for disse gjennomføres i forbindelse med utbetalingen av feriepenger i juni. I og med at feriepengene erstatter lønn for feriedagene, skal lønn trekkes for avviklede feriedager når disse gjennomføres:

  • Hvis man er permittert må feriedager meldes via meldekort til NAV og det blir ikke betalt ut dagpenger for disse dagene.
  • Hvis man er tilbake i jobb etter en permittering og skal avvikle feriedager hvor du allerede har mottatt feriepenger skal det trekkes i lønn for avviklede feriedager.

Hvis feriepengene utbetales i sin helhet i juni er det viktig å gjøre arbeidstaker oppmerksom på at disse feriepengene skal dekke lønnsbortfallet senere når ferien avvikles. Disse må med andre ord ikke brukes til forbruk i juni, med mindre man har tilstrekkelig midler til å dekke det senere lønnsbortfallet.

Drøft og gjør avtale med arbeidstakere

Uansett hvilken av de ovennevnte alternativene man velger å gå for, anbefaler vi at man drøfter løsningen på forhånd med de ansatte, eller ansattes tillitsvalgte. Hvis feriepenger, utbetalingene av disse eller trekk for avviklede feriedager gjøres på en annen måte enn hva som er standard i organisasjonen, må det informeres tydelig og særskilt om dette slik at det ikke blir noen misforståelser.

Ferie og dagpenger ved permittering

Hovedregelen er at når arbeidstaker avvikler ferie eller fravær ved reiser til utlandet, skal utbetalinger av dagpenger stoppes.

Ferie eller fravær hvor dagpenger stoppes er:

  • Planlagte feriedager når arbeidstaker er permittert
  • Annen ferie fra arbeidsgiver når arbeidstaker er permittert
  • Når arbeidstaker ikke er tilgjengelig for jobb, tiltak eller oppmøte hos NAV
  • Opphold i utlandet

Hovedregelen er at man kan oppholde seg hvor man vil i Norge når man mottar dagpenger.

Arbeidstaker må derfor melde fra til NAV når han eller hun skal ta ut ferie eller ha utenlandsfravær. Rent praktisk gjøres dette ved at arbeidstaker melder fra om dette på meldekortet til NAV.

I visse tilfeller kan imidlertid arbeidstaker likevel ha rett til dagpenger under ferieavvikling.

Dersom arbeidstaker har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker, kan hun eller han få utbetalt dagpenger mens vedkommende er på ferie eller i utlandet i opptil 4 uker. Har arbeidstaker mottatt dagpenger i 52 uker eller mindre, blir det ikke utbetalt dagpenger når hun eller han har ferie eller er i utlandet. Det avgjørende for om man kan ha rett til dagpenger under ferie er med andre ord hvor lenge man faktisk har mottatt dagpenger, ikke hvor lenge det er siden dagpenger ble innvilget.

Mottar man dagpenger under ferie, bruker man av den totale dagpengeperioden sin. Man kan ikke overføre rett til dagpenger under ferie fra en full dagpengeperiode til en ny dagpengeperiode.

Arbeidsgiver kan velge å utbetale feriepenger som vanlig, i mai eller juni. Får arbeidstaker utbetalt feriepengene i juni, må hun eller han ikke nødvendigvis avvikle ferien i juni. Arbeidstaker velger, i samråd med arbeidsgiver og NAV, når ferien skal tas ut. Når ferien avvikles bortfaller som hovedregel retten til dagpenger, og arbeidstaker må leve av de feriepengene som ble utbetalt i juni.

Feriepenger av dagpenger

Den 26. april 2021 behandler Stortinget forslag om midlertidig å innføre feriepenger på dagpenger. Saken er nærmere omtalt i en egen artikkel

Hva med feriepengene når kassen er tom hos arbeidsgiver

Det er ingen regler om at arbeidsgiver må sette av feriepengene på en egen konto, slik som for forskuddstrekket. Det er imidlertid en klar forutsetning i regelverket at arbeidsgiver må kunne utbetale feriepengene når arbeidstakerne skal avvikle ferie.

Feriepenger er penger som arbeidstakeren har tjent opp i fjor og som utbetales i år. Dersom arbeidsgiver har problemer med å betale ut feriepengene, kan han søke lån gjennom den statlige garantiordningen for lån fra finansforetak. Der garanterer staten for 90 prosent av lånebeløpet, og bedriftene vil kunne få lånt midler til å dekke feriepengene.

Dersom arbeidsgiver ikke søker om slikt lån, eventuelt ikke får det, og derfor ikke har penger til å betale ut feriepengene, vil arbeidstakerne kunne begjære virksomheten konkurs, og dermed få dekket sine feriepengekrav gjennom den statlige lønnsgarantiordningen. Alle opptjente feriepenger skal da utbetales under konkursbehandlingen, selv om arbeidstakers ellers ikke ville hatt krav på feriepengene før til neste år.