Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 2 – tapt varelager og andre endringer

Kompensasjonsordning 2 – tapt varelager og andre endringer

Regjeringen varsler om nye endringer i kompensasjonsordningen. Rundt 20. mai skal det bli mulig å søke om kompensasjon for mars – april.

05.05.21

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Regjeringen har tidligere varslet at tapt varelager i form av næringsmidler og blomster skal kompenseres, gitt at foretaket ble pålagt skjenkestopp eller å stenge. Forslaget går ut på at slike tap skal kunne kompenseres ved å innarbeide dette i søknaden om kompensasjon, noe som innebærer at de som allerede har søkt må sende inn søknad på nytt. Det tas sikte på å kompensere slike tap tilbake til november 2020.

Det jobbes for at nye søknader for periodene november/desember 2020 og januar/februar 2021 skal kunne sendes inn fra rundt 20. mai. Fra om lag samme tidspunkt skal søknader for tilskuddsperioden mars/april 2021 kunne sendes inn.

Tilsynsavgifter

I pressemelding fra Næringsdepartementet 30. april skriver departementet at det fra mars 2021 skal være mulig å ta med kostnader knyttet til offentlige tilsyn. 

Medlemskontingent til destinasjonsselskaper

En annen endring som foreslås er at medlemskontingent til såkalte destinasjonsselskaper skal kunne kompenseres gjennom ordningen.

Destinasjonsselskapene driver blant annet med markedsføring av ulike reiselivsdestinasjoner i Norge og leverer også tjenester til reiselivsbedriftene. Destinasjonsselskapene er i stor grad eid av reiselivsbedriftene rundt om i landet og finansieres blant annet gjennom medlemskontingenter fra disse.

Løsningen er ment å gi bedriftene insentiv til å betale medlemsavgiften.

Maksimalt støttebeløp reduseres

Regjeringen har besluttet å redusere maksimalt støttebeløp per måned fra 80 til 50 millioner kroner.

Innslagspunktet for avkortning av støttebeløp med 50 prosent reduseres i tillegg fra 30 til 20 millioner kroner. 

Tilpasning til EU-regelverk medfører dessuten at støtten til større bedrifter begrenses:

  • Maksimal støtte per foretak/konsern kan maksimalt utgjøre 10 mill. euro for hele ordningens løpetid, regnet fra mars 2021. Endringene gjelder fra mars 2021.
  • «Støtteintensiteten» (andel av kostnad som kan dekkes) kan ikke overstige 70 pst. for større foretak, det vil si foretak med 50 eller flere ansatte og en årlig omsetning eller balansesum på over 10 mill. euro. 

Endringene gjelder fra mars 2021.

Forvent mer komplisert regelverk

I pressemeldingen skriver departementet videre at Europakommisjonen har innsnevret handlingsrommet som dagens generelle kompensasjonsordning er hjemlet i.

Regjeringen vil derfor hjemle ordningen i et annet støtterettslig hjemmelsgrunnlag, når ordningen nå må notifiseres og godkjennes på nytt av ESA for perioden mars–juni 2021.

Erfaringer tilsier dessverre at det er fare for at slik EU-tilpasning kan komplisere regelverket en del. De faktiske konsekvensene blir kjent når endringene i forskriften kommer. Dette bør skje snarlig, dersom forhåpningene om å åpne for søknader for mars – april fra 20. mai skal være realistisk.