Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Skattepliktige naturalytelser – oppdateringer og endringer

Skattepliktige naturalytelser – oppdateringer og endringer

Skattedirektoratet har oppdatert sin spørsmål- og svarside med eksempler på bruk av reglene for naturalytelser.

10.05.21

Skrevet av 
Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge

Skattedirektoratets reviderte spørsmål- og svarside kommer dels som en oppfølging av endringene i veilederen til reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser. Se vår artikkel 29.1.2021 om de siste endringene i veilederen.

Mange av endringene i spørsmål- og svarsiden gjelder presiseringer og eksemplifiseringer på bruk av reglene for naturalytelser. I tillegg fremkommer på noen punkter også reelle endringer og helomvendinger fra Skattedirektoratets side. De vesentlige endringene i sist reviderte utgave er omtalt i det følgende:

Rabattavtale og tilknytningskravet

Gjelder Q&A punkt 1.16: «Landsdekkende optikerkjede tilbyr på eget initiativ de ansatte i landsdekkende bensinstasjonskjede rabatt på kjedens varer og tjenester. Rabattavtalen henvender seg til større virksomheter der hensikten er økt omsetning og tilbudet er formidlet internt i bensinstasjonens interne kanaler. Optikerkjeden og bensinstasjonskjeden er i utgangspunktet ikke forretningspartnere. I forbindelse med firmabilordning til selgerne i optikerkjeden utstyres bilene med drivstoffkort hos flere bensinstasjonskjeder, deriblant den som optikerkjeden har gitt rabattavtale til. Vil dette drivstoffkortet medføre at optikerkjeden og bensinstasjonskjeden blir forretningspartnere, med den effekt at rabattavtalen hos optikerkjeden leder til skatteplikt for de ansatte hos bensinstasjonsskjeden?»

Under dette punktet er konklusjonen endret. Opprinnelig ble det lagt til grunn at tilknytningskravet var oppfylt, det vil si at rabatten fra optikerkjeden har tilstrekkelig tilknytning til arbeidsforholdet til at den utgjør en skattepliktig fordel.

Etter den siste revisjonen har Skattedirektoratet endret mening. Det blir nå anført at tilknytningskravet i dette eksempelet er for svakt til at det foreligger en skattepliktig fordel.

Verdsettelse av forsikringer der arbeidsgiver har fremforhandlet en lavere pris

Gjelder Q&A punkt 2.6.

Hvis arbeidstakeren gjennom arbeidsforholdet oppnår en lavere pris på kjøp av private forsikringer hos tredjepart enn hun eller han ellers ville fått som privatkunde, er både tilknytnings- og fordelsvilkåret oppfylt, og differansen mellom prisen som betales og omsetningsverdien er skattepliktig. Hvis arbeidsgiver omsetter forsikringsproduktet, kan rabatten behandles som en personalrabatt.

I oppdatert utgave har Skattedirektoratet tatt inn at den ansattes fordel av personalforsikring som arbeidsgiver betaler kan verdsettes til arbeidsgivers kostpris. Dette er et unntak fra hovedregelen om verdsettelse til markedsverdi i sluttbrukermarkedet. Unntaket fra verdsetting til omsetningsverdi er gitt fordi det kan innebære betydelig merarbeid for arbeidsgiver å finne markedsverdien for tilsvarende forsikring for den enkelte ansatte.

Arbeidstaker i busselskap der nye regler var gitt utsatt virkning

Gjelder Q&A punkt 3.4: «Arbeidstaker i et busselskap har et årskort fra 2020 med rett til ubegrenset antall reiser i 2020 og deler av 2021. Er gratis eller billige reiser i den perioden kortet er gyldig i 2020 skattepliktig?»

For ansatte i transportselskap har de nye reglene vært gitt utsatt virkning, og trådte først i kraft 1. januar 2021. Dette fremkommer i denne sist reviderte utgaven av spørsmål- og svarsiden.

Kontant utbetaling av kjøpeutbytte til medlemmer av samvirkeforetak mv.

Gjelder Q&A punkt 3.8: «Er kjøpeutbytte [for medlemmer som handler med et foretak] som prosentandel av samlet kjøpesum over en periode (som regel ett år) skattepliktig for en ansatt i virksomheten som gir kjøpeutbytte, når kjøpeutbyttet utbetales kontant?»

Problemstillingen her gjelder medlemmer som handler med et foretak og som derigjennom får kjøpeutbytte som prosentandel av samlet kjøpesum. Opptjeningen er allment tilgjengelig i markedet og kjøpeutbytte utbetales i kontanter i ettertid. Ansatte i samme foretak får kjøpeutbytte som beregnes med en høyere prosentsats enn for medlemmene.

Under dette punktet har Skattedirektoratet gjort helomvending og endret sin konklusjon. Opprinnelig har det blitt lagt til grunn at kjøpeutbyttet for medlemmer av samvirkeforetakene mv. (relatert til deres handel med foretaket), er en kontantytelse, og derfor ikke en naturalytelse. I den reviderte spørsmål- og svarsiden er imidlertid det motsatte standpunkt lagt til grunn, altså at kjøpeutbyttet skal likestilles med rabatter som gis etterskuddsvis, og derfor blir å regne som en naturalytelse.

Rabatter til ansatte i virksomheter med franchisetilknytning

Gjelder Q&A punkt 3.16: «Rabatter som gis ansatte innen samme konsern behandles etter reglene om personalrabatter. Gjelder tilsvarende for franchise-kjeder?»

Det fremkommer av tidligere utgave av spørsmål- og svarsiden at personalrabattreglene i konsern ikke gjelder for franchise-kjeder. Franchisegiver og franchisetaker er to selvstendige forretningspartnere med en avtale om samarbeid, men de er ikke knyttet sammen tilsvarende selskaper i et konsern. Franchisetakerne i kjeden er heller ikke knyttet sammen som i et konsern. Varer og tjenester omsatt hos en annen franchisetaker likestilles ikke med varer omsatt fra egen arbeidsgiver.

I denne reviderte utgaven har Skattedirektoratet inntatt en presisering om at personalrabattreglene også omfatter kjøp av varer og tjenester fra kunder og leverandører, og at skattefritaket på dette grunnlaget også kan være relevant for franchiseselskaper når varen/tjenesten også omsettes hos arbeidsgiver/i arbeidsgivers konsern.

Øvrige endringer

Den reviderte spørsmål- og svarsiden inneholder også en del andre presiseringer og tilføyde nye eksempler. Vi har satt opp et pdf-dokument med spor-endringer, som viser spørsmål- og svarsiden før og etter siste revidering som man kan se nærmere i ved behov.