Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Revidert nasjonalbudsjett 2021 – kompensasjonsordninger forlenges

Revidert nasjonalbudsjett 2021 – kompensasjonsordninger forlenges

Støtteordningene for næringslivet foreslås forlenget, og insentivene i ordningene foreslås forbedret.

11.05.21

Skrevet av 
Jørgen Strøm-Andresen, Regnskap Norge

Forslagene forutsetter godkjennelse fra ESA.

Kompensasjonsordningen for næringslivet – endringer og nytt EØS-rettslig hjemmelsgrunnlag

Tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall foreslås forlenget ut oktober 2021.

Ordningen gjelder per i dag frem til 1. juli. Forslaget til forlengelse innebærer at to nye perioder (juli/august og september/oktober) blir omfattet. Regjeringen har samtidig bedt om fullmakt fra Stortinget til å avvikle kompensasjonsordningen etter én av de to forlengede periodene (dvs. fra september) dersom behovet for ordningen er mindre enn antatt og gjenåpningen av samfunnet på nasjonalt nivå har kommet tilstrekkelig langt.

Samtidig med at ordningen forlenges foreslås den trappet noe ned. Ved nedtrappingen skal det gis sterkere insentiver til aktivitet, og ordningen målrettes mot de bedriftene som har størst omsetningsfall. Det foreslås visse tilpasninger i beregningsmodellen fra juli slik at støttebeløpet stiger lineært fra null ved terskelen for støtte (30 % omsetningsfall) og opp til 85 % av faste uunngåelige kostnader når bedriften er helt stengt og ikke har omsetning. Justeringen vil fjerne de uheldige insentivene rundt terskelen for å få støtte og redusere de uheldige insentivene i samspillet med lønnsstøtteordningen. For virksomheter som er helt nedstengt vil støttenivået på sin side bli det samme som etter dagens ordning.

Følgende beregningsformel legges til grunn fra og med 1. juli:

Støtte = Faste unngåelige kostnader × (omsetningsfall i prosent – 30)/100 × faktor

Endringene henger også sammen med at ordningens EØS-rettslige hjemmelsgrunnlag må endres. Frem til mars 2021 har ordningen vært hjemlet i EØS-avtalens artikkel 61 (2) b, som åpner for å tildele kompensasjon til foretak dersom de lider tap eller skade på grunn av en eksepsjonell hendelse. Europakommisjonen har gitt uttrykk for at tolkningen av hva som kan støttes med denne hjemmelen, snevres betydelig inn. Primært er det bedrifter som kan påvise at tapet som kompenseres direkte skyldes et pålegg om nedstengning, som nå vil kunne støttes etter denne hjemmelen. Støtteordninger som har til hensikt å bøte på negative virkninger av pandemien, kan imidlertid også notifiseres etter EØS-avtalen artikkel 61 (3) b, som åpner for å gi støtte ved alvorlige forstyrrelser av økonomien. Kommisjonen har utgitt midlertidige retningslinjer («Temporary Framework») knyttet til denne hjemmelen. Avsnitt 3.12 i disse retningslinjene hjemler støtte til delvis dekning av faste kostnader. Siden regjeringen ønsker å videreføre en bred kompensasjonsordning for alle som har hatt et vesentlig pandemirelatert omsetningsfall, tas det sikte på at ordningen fra mars 2021 notifiseres under dette hjemmelsgrunnlaget.

Regjeringen viderefører beregningsmodellen for støtte som ordningen så langt har hatt, for perioden mars–juni 2021. Støtten for denne perioden vil derfor fortsatt være produktet av faste uunngåelige kostnader, omsetningsfallet (på minst 30 %) og justeringsfaktoren.

Kompensasjon for tapt varelager

Regjeringen foreslår i tråd med Stortingets anmodningsvedtak å ta inn kompensasjon for tapt varelager i den generelle kompensasjonsordningen.

Vilkårene for å få dekket tapt varelager er at det er varer utgått på dato, i form av næringsmidler, andre bedervelige varer og blomster, ev. planter, og at tapet skyldes at virksomheten ble pålagt skjenkestopp eller å stenge. Kravet om 30 % omsetningsfall og øvrige vilkår i kompensasjonsordningen gjelder også for bedrifter som søker om dekning av tapt varelager. Til forskjell fra øvrige kostnadsarter som dekkes i kompensasjonsordningen vil imidlertid tapt varelager kunne dekkes fullt ut. Forutsetningen er at beløpet sammen med tilskudd for faste kostnader overstiger minimumsbeløpet for utbetaling under kompensasjonsordningen som er på 5 000 kroner per tilskuddsperiode.

Det tas sikte på at ordningen for dekning av tapt varelager notifiseres etter EØS-artikkel 61 (2) (b).

Regjeringen anslår at det vil være mulig å søke om kompensasjon for tapt varelager fra rundt månedsskiftet mai-juni.

Flyselskap innlemmes under kompensasjonsordningen

Regjeringen foreslår å innlemme flyselskap under ordningen.

Kompensasjonsordningen for utgifter til innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft

Karantenekompensasjonsordningen foreslås forlenget med én tilskuddsperiode – til 30. juni 2021.

Ordningen som åpnet for søknader fra 10. mai, gir bedrifter tilskudd til å dekke kostnader knyttet innreisekarantene. Tilskuddet er på 1 000 kroner per arbeids- eller oppdragstaker per døgn som foretaket bekoster innreisekarantene for – begrenset oppad av foretakets merkostnader. Dette kan omfatte arbeidere i både egen virksomhet og hos underleverandører, herunder selvstendig næringsdrivende personer. I en tilskuddsperiode kan det maksimalt utbetales tilskudd for 20 karantenedøgn per arbeider i karantene.

De tre tilskuddsperiodene som ble angitt i forskriften var henholdsvis 1. november til 31. desember 2020, 1. januar til 28. februar 2021, og 1. mars til 30. april 2021. Med den foreslåtte endringen i revidert nasjonalbudsjett vil en fjerde periode 1. mai til 30. juni inngå.

Lønnsstøtteordningen

Tidsrommet for når lønnsstøtteordningen kan benyttes, foreslås utvidet i to måneder til 31. august 2021.

Lønnstøtteordningen gir tilskudd til arbeidsgivere for å ta permitterte tilbake i arbeid. Ordningen har vært i virke i tre perioder, først i perioden juli – august 2020, dernest i perioden oktober – desember 2020, og til sist i den inneværende perioden 15. mars – 30. juni 2021. I denne siste runden er støttebeløpet økt betydelig, og regelverket blitt mer fleksibelt.

Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer

Støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer foreslås forlenget ut oktober 2021.

Ordningen gir en støtte på 60 prosent av faktisk underskudd til arrangementer som var planlagt for 200 personer eller mer i perioden. Målet med ordningen er å stimulere til at store publikumsåpne arrangementer kan gjennomføres når smitteverntiltakene tillater det. Det er fremdeles usikkert når man kan åpne for de store arrangementene igjen, og derfor legger regjeringen opp til ytterligere forlengelse av ordningen.