Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 2 – søknader for mars-april kan sendes inn fra 9. juni

Kompensasjonsordning 2 – søknader for mars-april kan sendes inn fra 9. juni

Overgang til nytt støtterettslig regelverk gjør at det kun blir foretak med underskudd som får kompensasjon.

28.05.21

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett er det i Prop. 195 S (2020-2021) side 199 en kort omtale av at såkalt støtteintensitet fremover må beregnes i forhold til underskuddet i tilskuddsperioden. Dette skyldes at kompensasjonsordningen må over på nytt hjemmelsgrunnlag etter EØS-avtalen.

Dette innebærer at tilskuddet som utbetales ikke kan overstige en viss andel av virksomhetens underskudd i perioden. Gitt at det blir vedtatt, vil dette innebære en stor omlegging av ordningen, som faller negativt ut for bedrifter som til tross for stort omsetningsfall har drevet med overskudd.

Det varsles dessuten at det kommer endringer for foretak i vanskeligheter. De som defineres som dette kan ikke få støtte når ordningen hjemles i nytt støttegrunnlag.

Det må med andre ord forventes betydelige endringer i kompensasjonsordningen. Detaljene blir kjent når forskriftsendringer blir vedtatt. Dette forventes i løpet av kort tid. Det tas sikte på at endringene får virkning fra mars 2021.

Les mer om åpning av ny søknadsperiode her.