Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Rundskriv om kobling bank- og regnskapstjenester

Rundskriv om kobling bank- og regnskapstjenester

I rundskrivet uttaler Finanstilsynet at det er i strid med kundens interesser å tilby banktjenester under forutsetning av at kunden må bruke bankens regnskapsforetak til å føre regnskapet.

22.06.21

Skrevet av 
Hanne Opsahl, Regnskap Norge

I et nytt rundskriv omtaler Finanstilsynet håndteringen av mulige interessekonflikter som oppstår når banker tilbyr regnskapsføringstjenester.

Forbud mot produktpakker/kryssalg i strid med kundens interesser

Rundskrivet slår fast at det ikke er ulovlig for banken å markedsføre tjenester som blir tilbudt av det eide regnskapsforetaket, og omvendt.

Det som derimot ikke er lov er at banken tilbyr et produkt eller en tjeneste under forutsetning av at kunden må bruke det eide regnskapsforetaket, eller at regnskapsforetaket krever at kunden bruker eierbanken som sin bankforbindelse.

Finanstilsynet bygger dette på finansforetakslovens regler om produktpakker. Selv om reglene i utgangspunktet er begrenset til finansforetak, legges det til grunn at de også har overføringsverdi til kravet om god forretningsskikk generelt.

Tilsvarende uttaler Finanstilsynet at det også vil kunne være å sette til side kundens interesser om en bank tilbyr gunstigere vilkår dersom kunden bruker det bankeide regnskapsforetaket, og vica versa. Etter Finanstilsynets vurdering vil det likevel ikke gjelde for gunstige vilkår der det kan påvises at et samlet tilbud av flere tjenester gir kostnadsbesparelser.

Taushetsplikt

Muligheten for kryssalg for banken og regnskapsforetaket forutsetter kunnskap om at det er et kundeforhold, og om kunderforholdet sin art og forhold hos kunden som gjør det interessant å tilby produkter fra morbanken eller det eide regnskapsforetaket.  Både banker og regnskapsforetak har lovbestemt taushetsplikt. Det presiseres i rundskrivet at uavhengig av spørsmål om interessekonflikter eller andre særlige forhold, må både banken og regnskapsforetaket se til at taushetsplikten overholdes.

Identifisering og håndtering av interessekonflikter

Rundskrivet understreker at forsvarlig drift forutsetter at de ulike risikoene knyttet til virksomheten er identifisert, og at det blir iverksatt tiltak som gir styring og kontroll over risikoene. Dette gjelder også risiko knyttet til Interessekonflikter. For bankene er kravet om retningslinjer og rutiner for å håndtere interessekonflikter særskilt omtalt i finansforetaksloven, mens det for regnskapsforetakene følger av risikostyringsforskriften. Dette innebærer at både banker og regnskapsforetak skal ha skriftlige retningslinjer og rutiner som sikrer at det er interessene til kundene som blir ivaretatt, også i prosessen knyttet til tilbud om og salg av produkter fra banken og regnskapsforetaket.

Oppfølging og kontroll

Finanstilsynet vil kontrollere bankene og regnskapsforetakenes rutiner og etterleving på dette området i tilknytning til tilsyn med det aktuelle foretaket. Det kan for eksempel skje etter mottatte varsler/signaler om at kundenes interesser ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i de respektive foretakenes tilbuds- og salgsprosesser.

Hvor står Regnskap Norge?

Regnskap Norge har i lang tid fulgt med på utviklingen i forholdet mellom bank og regnskap, og hvordan disse tjenestene koples sammen. Bankene har en økende inntreden i regnskapsmarkedet, særlig gjennom egne datterselskap. Samtidig ser vi en økende sammensmelting mellom bank og ERP.

Det ligger ikke til oss å ha meninger om konstellasjonene som sådan, her styrer prinsippet om etableringsfrihet og fritt marked. Det vi likevel har et øye til er hvordan konstellasjonene og koplingene håndteres i praksis. Sterke bindinger mellom aktørene kan gi uønskede hinder for en effektiv konkurranse og dermed også komme i veien for kundens beste. Det vi er opptatt av er å opprettholde den frie konkurransen, der den enkelte kunde/bedrift kan velge sine samarbeidspartnere, uten innlåsing gjennom bundling av tjenester mellom de ulike leverandørene.

Etter det vi har sett og eksempler medlemmer har meldt om, er det grunn til få noen klare rammer for virksomhetsutøvelsen der bank og regnskapstjenester tilbys i samme konsern. Derfor har vi bl.a. etterlyst at Finanstilsynet kommer på banen, både med nødvendige føringer og tilsyn.

Vi er fornøyd med at Finanstilsynet har svart opp ved å utgi rundskrivet. Det er et godt første steg, innenfor de lovreglene som finnes i dag. Om regelverket i seg selv er tilstrekkelig og i takt med tiden, er en sak å følge fremover. 

Rundskriv 4/21 Bank- og rekneskapsførartenester