Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging av arbeidslivskriminalitet

Forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging av arbeidslivskriminalitet

Stortinget har vedtatt lovendringer for å forhindre og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

24.06.21

Skrevet av 
Alia Hammami, Regnskap Norge

Arbeidslivskriminalitet har alvorlige konsekvenser for samfunnet, og er definert på Arbeidstilsynets sider som «handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen».

For å bekjempe arbeidslivskriminalitet har Stortinget vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon, straffeloven og allmenngjøringsloven: Stortingets vedtak til endringer i arbeidsmiljøloven mv. (tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet)

Presisering av Arbeidstilsynets påleggskompetanse etter allmenngjøringsloven

Allmenngjøringsloven skal sikre at utenlandske arbeidstakere har lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har. Den skal også hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.

Presiseringen som er vedtatt i allmenngjøringsloven §11 skal klargjøre at arbeidsmiljømyndighetene har full påleggskompetanse etter loven, og at det derfor også skal kunne gis pålegg om oppfyllelse av den konkrete lønnsforpliktelsen som følger av et allmenngjøringsvedtak.

Ny bestemmelse i straffeloven skal gi grunnlag for straff for «lønnstyveri»

Lønnstyveri gjelder et bredt spekter av situasjoner der arbeidsgiver bevisst beriker seg på arbeidstakers lønn eller annen godtgjøring. Typiske eksempler på dette er manglende betaling av lønn eller at lønnen er for lav i forhold til hva som følger av lov eller avtale.

Det er en stor samfunnsmessig utfordring at seriøse virksomheter kan utkonkurreres av virksomheter som underbetaler. På grunn av mangel på ressurser hos mange av dem som rammes er det mindre sannsynlig at disse forholdene følges opp med privatrettslige virkemidler.

I dag er lønnstyverihandlinger i liten grad straffeforfulgt, og lønnstyveribestemmelsen vil supplere de straffebestemmelsene som allerede finnes.

Lønnstyveribestemmtelsen foreslås plassert i straffeloven kapittel 30 om «Bedrageri, skattesvik og lignende økonomisk kriminalitet», som ny § 395 og § 396.

Strafferammene i loven skal gjenspeile alvorligheten av å overtre lovens bestemmelser.

Ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn og annen godtgjøring fra arbeidsgiver som hovedregel skal utbetales via bank

Kontantbruk legger til rette for svart omsetning og omfattende bruk av kontanter er et kjennetegn ved kriminelle aktører. For å bekjempe dette innføres en regel i arbeidsmiljøloven som innebærer at det i utgangspunktet vil være forbudt å utbetale lønn og lignende godtgjøring i kontanter.

Videre skal Arbeidstilsynet ha myndighet til å føre tilsyn med en slik bestemmelse, og at regelen omfattes av arbeidsmiljølovens straffansvar. For tilfeller hvor betaling over bank er umulig eller svært byrdefullt for arbeidstaker eller arbeidsgiver er det unntak i lovforslaget.

Forslaget vil gi arbeidstakere rett til å få utbetalt lønn på en dokumenterbar og sporbar måte. Dette vil blant annet bidra til at flere inntekter blir innrapportert til skattemyndighetene og sikre at arbeidstaker opparbeider seg trygderettigheter.

Straffeansvar for brudd på lov om obligatorisk tjenestepensjon

Arbeidsgivers manglende oppfølging av forpliktelser etter OTP-loven har alvorlige konsekvenser for de arbeidstakere som rammes, og har ofte sammenheng med annen type arbeidslivskriminalitet, Med bakgrunn i dette er det vedtatt straffesanksjonering for brudd på OTP-loven og at den plasseres som ny §8 a.

Endring i arbeidsmiljøloven som skal gi Arbeids- og sosialdepartementet hjemmel til å fastsette forskrifter om en offentlig godkjenningsordning for bilbransjen

Bestemmelsen i Arbeidsmiljøloven §4-1 som i dag gir hjemmel for Arbeidstilsynets godkjenningsordning for renholdsvirksomheter, blir utvidet til også å gjelde virksomheter som tilbyr tjenester i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av motorvogn.

For mer informasjon se Lovdatas detaljerte oversikt over endringene