Top
GP Økonomi / Mva  / Mva-registrering for britiske selskaper etter Brexit

Mva-registrering for britiske selskaper etter Brexit

Britiske avgiftssubjekter skal fortsatt kunne registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten bruk av representant.

25.06.21

Skrevet av 
Grete Jønland Vistnes, Regnskap Norge

Storbritannias uttreden fra EU fikk betydning for britiske virksomheter som driver merverdiavgiftspliktig virksomhet i Norge uten å ha forretningssted her.

Som utgangspunkt skal slike virksomheter registreres i Merverdiavgiftsregisteret ved representant, men dette gjelder likevel ikke for virksomheter som er hjemmehørende i en EØS-stat som Norge har inngått avtale med om utveksling av opplysninger og innkreving av merverdiavgift.

Overgangsregler

Den 1. januar 2021 utløp den midlertidige avtalen med Storbritannia om EØS-samarbeid. Dette innebar at virksomheter hjemmehørende i Storbritannia ikke lenger kunne registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten representant. Det ble imidlertid gitt overgangsregler som gjorde at britiske virksomheter som var direkte registrert i Merverdiavgiftsregisteret uten representant før 31. desember 2020 kunne forbli direkte registrert, jf. forskrift av 18. desember 2020.

Direkteregistrering i Merverdiavgiftsregisteret

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2021 vedtok Stortinget at britiske avgiftssubjekter kan registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret uten bruk av representant. Avgiftssubjekter hjemmehørende i Storbritannia må følge de samme reglene som avgiftssubjekter hjemmehørende i en EØS-stat.

Merverdiavgiftspliktige fra Storbritannia kan fortsatt velge å benyttes seg av representant. Representanten vil i slike tilfeller ikke bli solidarisk ansvarlig for betaling av merverdiavgift. Dette tilsvarer ordningen for avgiftssubjekter hjemmehørende i EØS. 

Ikrafttredelse

Endringen trer i kraft fra 1. juli 2021. Forskriften som ga britiske avgiftssubjekter som allerede var registrert mulighet til fortsatt å være registret blir overflødig etter lovendringen, og oppheves fra samme tidspunkt.