Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 3 – ordningen videreføres i to nye perioder

Kompensasjonsordning 3 – ordningen videreføres i to nye perioder

Kompensasjon ytes også i perioden juli – oktober, men trappes ned.

02.08.21

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Forskriften for kompensasjonsordning 3 kom 4. juni, men allerede har vi to runder med endringer. Vi fikk først noen endringer 11. juni, mens disse siste endringene ble vedtatt gjennom forskriftsendringer 25. juni.

Kompensasjon gis ut oktober

Den viktigste nyheten er at kompensasjonsordningen er utvidet med to nye tilskuddsperioder; henholdsvis juli-august og september-oktober 2021.

Det er et lite forbehold knyttet til den siste perioden, da regjeringen har fått fullmakt til å avvikle ordningen dersom gjenåpningen av samfunnet har kommet tilstrekkelig langt.

Det skal bli mulig å søke om kompensasjon for tilskuddsperioden juli-august fra 15. september. Søknadsfrist er satt til 15. november 2021.

For tilskuddsperioden september-oktober åpnes det for søknader 15. november, og frist her er 15. desember 2021.

Mindre i tilskudd fra juli

Kompensasjonsordning 2 og 3 har til og med juni 2021 hatt en justeringsfaktor på 0,85, som innebærer at kompensasjonen kan utgjøre inntil 85 % av de faste, uunngåelige kostnadene. Tilskuddet skulle fastsettes slik:

(faste uunngåelige kostnader * omsetningsfall i % * 0,85) = tilskudd

Regjeringen ønsker å trappe ned ordningen, før den avvikles fra november. For tilskuddsperiodene juli-august og september-oktober gjøres det derfor tre grep. To av disse gjelder selve beregningen av tilskudd.

Det ene grepet er at omsetningsfallet i prosent skal reduseres med 30 prosentpoeng. I tillegg settes justeringsfaktoren til 85/70. Dette innebærer at tilskuddet fra og med juli-august beregnes slik:

(faste uunngåelige kostnader * (omsetningsfall i % – 30) * 85/70 = tilskudd

Her er et lite eksempel på hva det betyr i praksis, hvor kostnadene utgjør 100’ og omsetningsfallet 40 %:

Før: 100’ * 40 % * 0,85= 34 000

Nå: 100’ * (40  % – 30 %) * (85/70) = 12 143

Det tredje grepet består i at taket på hvor mye et foretak eller konsern kan motta, settes ned til 20 millioner per tilskuddsperiode. Samlet tak for alle tilskuddsperioder er fortsatt 100 millioner kroner.

Flyselskap

Nytt fra tilskuddsperioden mars-april 2021 er at også flyselskaper med norsk driftstillatelse gis anledning til å søke om kompensasjon. Disse har frem til nå vært utelukket fra å søke.

Fisjon i 2019

Det er rettet opp i en datofeil. Selskaper som har vært overdrager eller overtaker i fisjon som er registrert i perioden 1. mars 2019 til 31. desember 2019, skal bruke omsetningen januar-februar 2020 som grunnlag for å beregne omsetningsfall.

Her stod det opprinnelig 1. september 2019 i stedet for 1. mars.