Top
GP Økonomi / Korona  / Forlenger koronaordninger ut februar

Forlenger koronaordninger ut februar

Regjeringen forlenger ordninger og kommer med flere tiltak.

14.12.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

I en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet 14.12 fremgår det at flere koronaordninger forlenges ut februar og at regjeringen kommer med flere tiltak for å motvirke effekten av nye smitteverntiltak.

Følgende koronaordninger skulle gjelde ut januar, men forlenges nå ut februar:

  • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
  • Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen
  • Perioden for AAP-mottakere som er avklart for arbeid
  • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet
  • Særreglene med dagpenger for lærlinger
  • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Tiltak som gjeninnføres er:

  • Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder
  • Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent
  • Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller
  • Regjeringen vil sikre at Nav er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov

En del av de bransjene som opplever begrensninger er restaurant og service, der mange er i deltidsstillinger og små stillingsbrøker. Der senkes inntektskravet for å få dagpenger.

I tillegg vil regjeringen åpne for unntak for aktivitetskrav for kvalifiseringsprogrammet og sosialstønad i tilfeller der covid19-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene.