Top
GP Økonomi / Korona  / Ny lønnsstøtteordning

Ny lønnsstøtteordning

Formålet er å legge til rette for at arbeidstakere fortsatt kan være i arbeid fremfor å bli permittert.

17.12.21

Skrevet av 
Regnskap Norge

Lønnsstøtteordningen vil gjelde for bedrifter som er sterkt berørt av nasjonale smitteverntiltak som begrenser aktivitet, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende. Eksempler på dette er hoteller og restauranter, barer, teatre og kinoer.

Bedriftene må selv velge om de ønsker å benytte seg av permitteringsordning eller lønnsstøtte. 

Støtten skal ta utgangspunkt i at bedriften har lønnskostnader for arbeidstakere som ellers ville blitt permittert som følge av de strenge smitteverntiltakene. Ordningen gjelder derfor for ansatte (heltid og deltid) som bedriften har en fast lønnsforpliktelse til (både faste ansatte og midlertidige ansatte på tidsavgrensede kontrakter).

Det gis støtte for ansatte som er registrert i NAVs AA-register per 30. november 2021. I utgangspunktet kan ikke bedriftene både permittere og motta lønnsstøtte i samme periode, men det blir gjort unntak for dem som ble permittert etter 30. november, forutsatt at de tas tilbake i arbeid innen 21. desember. På den måten kan de som nå har reagert på smitteverntiltakene med å permittere, ta de ansatte tilbake og få lønnsstøtte i desember.

Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot?

 • Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd og §14d.
 • Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 pst. av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.
 • Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 pst. av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt.

Hvem kan få lønnsstøtte?

Virksomheter som anses direkte berørt er for eksempel:

 • Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek nattklubb og lignende.
 • Teater, kino mv.
 • Treningssentre
 • Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv.

Virksomheter som anses indirekte berørt er for eksempel:

 • Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. smittevernkravene
 • Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper
 • Tjenester tilknyttet utelivet (vekter-tjenester, transport mv.)
 • Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer
 • Persontransport

Foretak hvis omsetningsnedgang skyldes manglende tilgang på arbeidskraft som følge av innreiserestriksjoner, er ikke omfattet av ordningen. 

Foretaket kan ikke motta lønnsstøtte dersom de mottar støtte fra andre covid-19-ordninger som direkte eller indirekte skal dekke de samme kostnadene for de samme periodene (f.eks ordninger under kultur eller samferdsel). Bedrifter kan fortsatt motta støtte til andre kostnader i tilskuddsperioden, f.eks. faste kostnader gjennom den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet.

For å kunne søke om støtte kan foretaket ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november 2021. Unntak gjelder foretak som har hentet alle ansatte som ble permittert etter 30. november 2021, tilbake i arbeid senest 21. desember. Det sikrer at de som ble rammet av de nasjonale smitteverntiltakene som ble innført i desember, og som har tilpasset seg ved å permittere ansatte, likevel kan få lønnsstøtte for desember måned.

Hvilke ansatte gir grunnlag for lønnsstøtte?

Ordningen gjelder for faste ansatte (heltid og deltid), midlertidig ansatte på tidsavgrensede kontrakter med avtalt omfang på arbeidet og lærlinger, som var i arbeid per 30. november 2021 og har vært i aktivt arbeid hele tilskuddsmåneden (men med unntaket nevnt i forrige punkt)

Hvordan beregnes støttebeløpet?

 • Lønnsstøtten settes til maks 30 000 kroner i måneden per ansatt som bedriften velger å beholde i arbeid, begrenset til maks 80% av den ansattes bruttolønn.
 • For å kunne motta maksimalt støttebeløp må omsetningsfallet være 100%. Ved omsetningsfall under 100 % avtar støttebeløpet gradvis ned til 3 000 kroner i måned per ansatt ved 20 % omsetningsfall. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 20%, er støttebeløpet null.

 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒𝑟𝑡 𝑠𝑡ø𝑡𝑡𝑒𝑏𝑒𝑙ø𝑝 𝑖 𝑘𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑡 =
 [3 000 + (30 000 − 3 000) ∗ (𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑙𝑙 − 20%)/ (100%−20%)]

Det gir følgende støtte per ansatt per måned:

Illustrasjon som viser lønnsstøtte
 • Omsetningsfallet sammenlignes med omsetningsfallet i tilsvarende måned to år tidligere. Foretak opprettet etter 1. mars 2020 må benytte oktober og november 2021 som referanseperiode, med en avkorting på 20 pst.
 • Bedrifter kan få maksimalt 47 millioner kroner i støtte per måned. Grensen gjelder også for konsern. For konsern gjelder beløpsgrensene på summen av beregnede tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet som søker om tilskudd.
 • Støtten kan ikke overstige bedriftens omsetningsfall målt i kroner.

Gjennomføring av ordningen:

 • Ordningen gjelder fra desember 2021 til og med januar 2021. Hvis de strenge smitteverntiltakene vedvarer, kan det være aktuelt å forlenge ordningen for februar 2022.
 • Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da.
 • Skatteetaten skal forvalte ordningen.
 • Ordningen skal være søknadsbasert, og det legges opp til at saksbehandlingen skal kunne være automatisert.
 • Det vil være full åpenhet om hvem som får støtte.
 • Søknaden må være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører ved innsendelse.
 • Det tas forbehold om at ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket og blir godkjent av ESA.

 

Eksempelbedrift

IVERS ITALIENSKE PIZZERIA

1. desember: Iver har ti faste ansatte som jobber 100%.

13. desember: Iver får vite at det blir en nasjonal skjenkestopp. Det vil ramme ham, siden alkoholservering er en viktig del av omsetningen i hans pizzeria. Han blir redd for at omsetningen kommer til å falle.

14. desember: Fem av de ansatte får permitteringsvarsel.  

17. desember: Iver slår på TVen og ser på pressekonferansen om ny lønnsstøtteordning. Da får han vite at hvis han tar de fem ansatte som har fått permitteringsvarsel tilbake, vil han kunne få lønnsstøtte for dem. Han trekker permitteringsvarslene umiddelbart.  

I desember er omsetningsfallet til Ivers Italienske Pizzeria 60%.

Hva kan Ivers Italienske Pizzeria få i lønnstilskudd for desember? 

Med 60 % omsetningsfall, vil støttebeløpet bli maksimalt 16 500 kroner per ansatt. Siden han sendte ut permitteringsvarsler etter 30. november 2021 og trakk dem tilbake innen 21. desember 2021, er alle ti ansatte støtteberettiget.  Totalt får Ivers Italienske Pizzeria dermed 16 500*10 = 165 000 kroner i støtte. 

Det innebærer et tilskudd på 33 000 kroner for de fem som ellers hadde blitt permittert.

Hvis Iver hadde hatt ansatte som var helt permitterte før 30. november 2021, ville han ikke fått støtte for disse, men de ville i stedet fått dagpenger gjennom permitteringsregelverket som også avlaster Iver for lønnskostnader. Lønnsstøtten er derfor et alternativ til permittering og dagpenger.