Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 4 – regelverk på plass og søknadsportal er åpnet

Kompensasjonsordning 4 – regelverk på plass og søknadsportal er åpnet

Den nye kompensasjonsordningen for faste uunngåelige kostnader omfatter november 2021, desember 2021, januar 2022 og februar 2022. Det er viktige endringer i forhold til tidligere tilskuddsperioder.

28.01.22

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Det vi omtaler som kompensasjonsordning 4, handler om tilskuddsordningen som gjelder tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader for perioden november 2021 og ut februar 2022. Opprinnelig var det planlagt å la denne tilskuddsordningen opphøre med virkning fra oktober 2021, men så kom omikron og gjorde om på disse planene.

Portalen på kompensasjonsordningen.no er åpnet for søknader. 

Her er noen sentrale punkter å merke seg:

Regelverk

Tilskuddsperioder

 • Den nye ordningen har månedlige tilskuddsperioder, henholdsvis november 2021, desember 2021, januar 2022 og februar 2022. Det er med andre ord slutt på to-månedlige tilskuddsperioder.
 • Stortinget har bestemt at tilskuddsordningen ikke under noen omstendighet er aktuell å videreføre utover februar 2022.

Sammenligningsperioder

 • Sammenligningsperioder etter denne nye ordningen er tilsvarende måneder to år tidligere, altså henholdsvis november 2019, desember 2019, januar 2020 og februar 2020.
 • Foretak registrert etter den aktuelle sammenligningsperioden er påbegynt, men senest 1. mars 2020, skal bruke gjennomsnittet av omsetning i januar 2020 og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfall.
 • Det er verdt å merke seg at foretak registrert etter 1. mars 2020 fortsatt ikke får noen bistand gjennom denne tilskuddsordningen. Slike foretak må heller sjekke ut om de kommunale ordningene kan tilby bistand.

Søknadsperioder

 • Søknadsperiodene for november og desember 2021 er i perioden 28. januar til 25. april.
 • Søknadsperioden for januar 2022 er i perioden 15. februar til 25. april
 • Søknadsperioden for februar 2022 er i perioden 15. mars til 15. mai

Nytt vilkår som selskaper må merke seg

For å kunne søke er det nå tatt inn at selskapet som søker ikke kan ha vedtatt eller foretatt utdelinger.

Dette innebærer at dersom et selskap har vedtatt eksempelvis å utbetale utbytte før søknaden sendes inn, vil selskapet ikke ha mulighet til å søke tilskudd. Merk at dette også gjelder dersom selskapet besluttet utbytte  høsten 2021, for eksempel som ledd i å tilpasse seg økte skattesatser, og utbetalingen skjer etter at forskriften er vedtatt (28. januar 2022).

Les mer om dette temaet nedenfor, i omtale av plikt til å tilbakebetale mottatt tilskudd.

Enkeltpersonforetak påvirkes ikke av denne endringen.

Krav om 30 % omsetningsfall

 • Det stilles krav om minst 30 prosent omsetningsfall
 • Tilskuddet skal i de nye tilskuddsperiodene beregnes ved at foretakets faste uunngåelige kostnader i tilskuddsperioden multipliseres med en justeringsfaktor og med omsetningsfallet i prosent fratrukket 30 prosentpoeng.
 • Justeringsfaktoren er for november, desember og januar 85/70. I februar er den redusert til 70/70.
 • Det er fortsatt slik at tilskuddet kun gis til foretak eller konsern med beregnet underskudd i tilskuddsperioden. Tilskuddet kan ikke overstige foretakets eller konsernets beregnede underskudd i tilskuddsperioden multiplisert med 0,9 for små foretak og 0,7 for mellomstore og store foretak.

ORFS-beregningen er borte

En god nyhet er at den såkalte ORFS-begrensningen er tatt vekk. Dette gjaldt foretak som hadde underskudd i 2019. Dette gjør at foretak som tidligere ble rammet av denne bestemmelsen, nå kan få høyere tilskudd.

Faste uunngåelige kostnader

 • En viktig nyhet for drosjenæringen er at drosjeforetak kan medta sentralavgift som foretaket betaler til drosjesentral. Dette gjelder både sentralavgift som utgjør et fast beløp og omsetningsbasert sentralavgift.
 • Utover sentralavgiften for drosjenæringen har det ikke kommet endringer på hva som regnes som faste uunngåelige kostnader.
 • Kostnader som følge av avtale er økt utover normal prisjustering etter 1. september 2021, regnes ikke som faste og uunngåelige kostnad. Her er datoen endret.
 • Samme datoendring er gjort for nye avtaler. Her er det verdt å merke seg en endring fra forrige runde med endringer; kostnader fra avtale som erstatter annen avtale kan tas med når avtalen gjelder forhold som er nødvendig for å opprettholde effektiv drift og hvor kostnadene etter ny avtale ikke er høyere enn de var etter avtalen som er erstattet, gitt at opprinnelig avtale var inngått før 1. september 2021.
 • Om tapt varelager, se nedenfor

Øvre grenser for tilskudd

Maksimalt tilskudd per tilskuddsperiode til et foretak eller konsern er:

 • 4 millioner kroner i november 2021 og februar 2022
 • 7,5 millioner kroner i desember 2021 og januar 2022
 • Samlet tilskudd siden mars 2021 kan ikke overstige 120 millioner kroner

Tilbakebetalingsplikt – overskudd i regnskapsåret

Den største nyheten i denne nye runden med tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader, er at tilskuddsmottaker får tilbakebetalingsplikt dersom det foretar utdelinger eller får overskudd over 50 000 kroner i regnskapsåret.

Når det gjelder overskudd i regnskapsåret, er dette noen hovedpunkter å merke seg:

 • Regelverket omfatter aksjeselskap, allmennaksjeselskap, samvirkeforetak og selskap omfattet av selskapsloven (ANS/DA/KS mv)
 • Enkeltpersonforetak omfattes ikke av regelverket
 • Når et selskap får overskudd på minst 50 000 kroner i regnskapsåret, må selskapet betale tilbake det tilskuddet i året som overstiger 50 000 kroner.
 • Som overskudd regnes ordinært resultat før skattekostnad for det regnskapsåret tilskuddsperioden er en del av, tillagt tilskudd mottatt for november og desember 2021 inkludert tilskudd til tapt varelager for desember 2021.
 • Negativt ordinært resultat fra 2020 skal trekkes fra, noe som bidrar positivt dersom selskapets underskudd i 2021 ikke er høyt nok eller selskapet i 2021 hadde et overskudd.
 • Tilsvarende vil gjelde for tilskuddsperiodene i 2022, men her skal tilskudd for november og desember 2021 trekkes fra. Netto negativt resultat fra 2020 og 2021 korrigert for tilskudd i november og desember skal i tillegg trekkes fra.
 • Brønnøysundregistrene vil sende krav om tilbakebetaling når regnskapsresultatene er innrapportert. Dersom selskapet ikke har mottatt krav innen 6 måneder etter at plikten til å betale tilbake er avklart, skal selskapet selv varsle tilskuddsmyndigheten.
 • Det er tillatt å søke tilskudd selv om årsresultatet antas å bli et overskudd.
 • For konsern som har søkt samlet, skal overskudd beregnes for det enkelte selskapet. Tilbakebetalingsplikten påhviler dermed også det enkelte selskap.

Tilbakebetalingsplikt – utdelinger til eiere

I forskriften har det kommet inn en bestemmelse som etter vår oppfatning kan karakteriseres som en tilskuddsfelle. Her er det viktig å sette seg inn i bestemmelsen, og huske på at den får virkning helt frem til utgangen av 2023. I praksis utgjør den et utdelingsforbud frem til 2024, gitt at det er ønskelig å beholde mottatt tilskudd.

Regelverket omfatter aksjeselskap, allmennaksjeselskap, samvirkeforetak og selskap omfattet av selskapsloven (ANS/DA/KS mv), men heller ikke her omfattes enkeltpersonforetak.

Regelen går ut på følgende:

 • Foretaket kan ikke vedta eller utbetale utdelinger før mottatt tilskudd eventuelt tilbakebetales.
 • For aksjeselskaper handler dette om alle disposisjoner som rammes av aksjeloven §§ 8-1 og 16-9, eller skatteloven § 10-11, som for eksempel:
  • Ordinære og ekstraordinære utbytter
  • Ulovlig utbytte
  • Lån til personlig aksjonær
  • Sikkerhetsstillelse til personlig aksjonær
  • Konsernbidrag
  • Tilbakekjøp av egne aksjer
  • Likvidasjonsutbytte
  • Nedskrivning av aksjenes pålydende, for de deler som ikke anses som tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital
  • Bonus, når dette brukes for å omgå utbyttebegrensningen (egen omgåelsesregel er tatt inn i forskriften)
 • I konsern som har søkt samlet, gjelder tilbakebetalingsplikten det enkelte selskap som er tildelt tilskudd.

Artikkelen vil snarlig bli oppdatert med tekst om tilskudd til dekning av tapt varelager og krav til dokumentasjon og kontrollhandlinger.