Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger

Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger

Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.

25.02.22

Skrevet av 
Alia Hammami

Artikkelen oppdateres jevnlig med flere spørsmål og svar.  

Kan det overføres mer enn 2 uker lovfestet ferie til påfølgende ferieår?

Ifølge ferieloven §5 (1) plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstaker avvikler 4 uker og 1 dag ferie hvert år, og arbeidstaker plikter å avvikle ferien.

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om overføring av opptil 2 uker lovfestet ferie til påfølgende ferieår jf. Ferieloven §7(3).  

Ferie som ikke er avviklet ved ferieårets slutt på grunn av 100% sykmelding eller foreldrepermisjon skal overføres til påfølgende ferieår, jf. Ferieloven §9.

Dersom arbeidstaker har mer enn 2 uker lovfestet ferie til gode som ikke skyldes 100 % sykemelding eller foreldrepermisjon har det skjedd et brudd på ferieloven.  Disse dagene skal likevel overføres til påfølgende ferieår, se Ferieloven §7 (3) andre ledd:

(3) (Forskuddsferie og overføring av feriedager)

Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

Ferie som i strid med lovens bestemmelser eller på grunn av forhold som nevnt i § 9 nr. 1 og 2, ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår. Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter § 14.

Kan arbeidsgiver beregne 10,2 % feriepenger for noen ansatte og 12 % for andre?

Ifølge ferieloven §10 (2) har arbeidstaker rett til 10,2 % feriepenger som gir rett til 4 uker og 1 dag ferie. 

Arbeidstaker over 60 år har rett til en ekstra ferieuke jf. Ferieloven §5 (2) og 2,3% ekstraferiepenger jf. ferieloven §10 3)

Ferieloven er preseptorisk, og kan kun fravikes til fordel for arbeidstaker. Dette betyr at arbeidsgiver ikke kan gi lavere enn 10,2% feriepenger, men det er mulig å gi mer. Mange bedrifter opererer med 5 ukers ferie for ansatte i henhold til tariffavtale eller individuell avtale, og for disse utgjør feriepengene 12,0 %. For arbeidstakere over 60 år forhøyes prosentsatsen med 2,3 %.

Det er i utgangspunktet ikke noe i ferieloven som sier at det ikke er tillatt med bruk av forskjellig feriepengesats (10,2 % og 12 %) hos samme arbeidsgiver. Arbeidsgiveren har som hovedregel avtalefrihet, og dersom det ikke står noe spesifikt om feriepengesats i arbeidsavtalen, interne avtaler eller evt. bindende tariffavtale står arbeidsgiver fritt til å velge feriepengesats som de ønsker å bruke, så lenge det ikke resulterer i dårligere betingelser for arbeidstakeren enn det som er hjemlet i ferieloven. Dersom det foreligger en forskjellsbehandling av ansatte bør det være en saklig, nødvendig og forholdsmessig grunn til dette, og arbeidsgiver har ikke lov å forskjellsbehandle ansatte basert på kjønn, etnisitet, religion osv. jfr. Likestillings og diskrimineringsloven. Arbeidsgiver kan f.eks. ikke gi alle menn 12 % feriepenger og alle kvinner 10,2 % feriepenger.

Ved bruk av flere satser for beregning av feriepenger bør det avstemmes for hver sats som er brukt.