Top
GP Økonomi / Avgift  / Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2022

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2022

Økt formueskattesats for upersonlige skattytere og omlegging av støtten til kjøp av elbiler er blant forslagene i revidert nasjonalbudsjett.

12.05.22

Skrevet av 
Vibeke Aasen Eriksrud, Regnskap Norge

Nedenfor følger en oppsummering av forslagene fra Regjeringen. 

Formuesskattesats for upersonlige skattytere 

Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen for upersonlige skattytere fra 0,15 prosent til 0,25 prosent fra og med inneværende år. Økningen gjelder f.eks. samvirkeforetak, stiftelser og sparebanker. Disse er formuesskattepliktige til staten, men ikke til kommunene. Økningen til 0,25 prosent innebærer også at satsen til staten blir den samme som for personlige skattytere og dødsbo, som fikk sin tilsvarende økning i forbindelse med statsbudsjettet 2022. 

Merverdiavgift – omlegging av støtten til kjøp av elbiler 

Det foreslås at merverdiavgiftsfritaket for elbiler avvikles fra 2023 og erstattes av en tilskuddsordning. Tilskuddet tilsvarer et merverdiavgiftsfritak opp til 500 000 kroner. Det vil si at støtten til elbiler som i dag koster mindre enn 500 000 kroner vil være uendret, mens de elbilene som i dag koster mer enn 500 000 kroner blir noe dyrere.  

Lavere engangsavgift på rullestoldrosjer 

Regjeringen foreslår å redusere engangsavgiften på drosjer som er tilpasset rullestollbrukere.  

Elavgift – utsatt iverksetting av fritak for egenprodusert fornybar kraft 

I statsbudsjettet for 2022 ble det varslet om høring innen kort tid av det nye fritaket i elavgiften for forbruk av egenprodusert fornybar kraft.    

Forslag til regelverk vil bli sendt på høring i sommer. Det vurderes nå som mindre sannsynlig at fritaket kan iverksettes i 2022, selv om det arbeides for at fritaket kan iverksettes så snart som mulig. 

Toll – fullmakt til å innføre tolltiltak mot Russland   

Regjeringen foreslår at Stortinget gir regjeringen fullmakt til å innføre tiltak på tollområdet i krigssituasjoner eller ved annen internasjonal krisesituasjon. Fullmakten skal gjelde dersom vilkårene for sikkerhetsunntak i WTOs (World Trade Organization) avtaleverk er oppfylt. Det kan for eksempel være aktuelt å bruke fullmakten til å innføre tolltiltak mot Russland som følge av krigen i Ukraina. 

350-kronersgrensen – VOEC – overgangsordningen 

Det foreslås å sende på høring forslag til regelendringer for å forberede avviklingen av det midlertidige deklarasjonsunntaket for varer med verdi under 350 kroner. Det midlertidige deklarasjonsunntaket avvikles så snart som mulig og senest i løpet av 2023.  

Skattlegging av store flernasjonale konsern – innføring av Inclusive Frameworks to-pilarløsning  

Det pågår arbeid med en internasjonal reform for skattlegging av store flernasjonale konsern. Løsningen består av to hoveddeler (pilarer). Regjeringen skisserer en tidsplan der målsettingen er å innføre det nødvendige regelverket for å etablere en minimumsskatt på 15 prosent for store flernasjonale konsern (pilar 2) fra 2024. Regjeringen vil komme tilbake til tidsplan for innføring av pilar 1 når det internasjonale arbeidet med utformingen av regelverket gir grunnlag for det. 

Merverdiavgift – nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv. 

Finansdepartementet vil utrede merverdiavgiftsreglene som gjelder ved anskaffelse av kjøretøy til bruk i virksomhet, for eksempel leasing. Et forslag til nye regler vil bli sendt på høring.  

Les mer i Prop. 114 LS (2021–2022) – regjeringen.no