Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Ferievikarer – hva må du huske på?

Ferievikarer – hva må du huske på?

Få oversikt over viktige regler rundt bruken av ferievikarer.

03.06.22

Skrevet av 
Vibeke Aasen Eriksrud, Regnskap Norge

Sommerferien nærmer seg, og med det kanskje også behovet for å ansette ferievikarer. Mange ferievikarer, og en del arbeidsgivere, er ikke klar over ferievikarenes rettigheter. Her får du en oversikt over punkter det er viktig å merke seg når det gjelder reglene rundt bruken av ferievikarer.

Når kan ferievikarer benyttes?

Arbeidsmiljølovens utgangspunkt er at ansettelser skal være faste, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (1). En ferievikar blir ansatt i en tidsbegrenset periode. Det vil si at arbeidsgivere har ansatte i en midlertidig stilling og må forholde seg til en unntaksbestemmelse i lovverket, jf. arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) a og b. Arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f, som gir arbeidsgivere generell adgang til å ansette noen midlertidig for inntil 12 måneder, oppheves fra og med 1. juli 2022

Krav til skriftlig arbeidsavtale

Alle ferievikarer skal ha en skriftlig arbeidsavtale, uansett om de bare skal jobbe i et par uker, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5. I arbeidsavtalen må det fremgå at arbeidstaker er midlertidig ansatt etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav a og b.

Dersom arbeidsavtalen om midlertid ansettelse samlet varer mer enn én måned, må avtalen inngås snarest og senest én måned etter at arbeidsforholdet begynte. Dersom arbeidsforholdet varer kortere enn én måned, skal arbeidsavtalen inngås umiddelbart.

Arbeidsmiljøloven § 14-6 setter opp noen minimumskrav til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen.

  • Navn på vikar og arbeidsgiver
  • Beskrive arbeidstittel og hva vikarens oppgaver går ut på
  • Tidspunkt for når arbeidsforhold starter
  • Varighet på arbeidsforhold
  • Om det er avtalt prøvetid
  • Lønnsvilkår, og tidspunkt for utbetaling av lønn, evt. tariffavtaler
  • Begge parters oppsigelsesfrister
  • Vikarens rettigheter til ferie og feriepenger
  • Arbeidstider og pauser
  • Eventuelle spesielle arbeidstidsordninger og fleksible arbeidstid

Husk at det i arbeidsavtalen må fremgå at arbeidstaker er midlertidig ansatt etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav a/b.

Alle «vesentlige» forhold må inntas i arbeidsavtalen. Dersom ferievikaren f.eks. må påregne en del reising i jobben, bør også dette presiseres i arbeidsavtalen.

Arbeidsavtalen bør inngås i god tid før arbeidsperioden starter. Det finnes mange maler for arbeidsavtaler på nettet, men det anbefales at man ikke ukritisk bruker slike maler. De kan imidlertid være gode utgangspunkter for en slik avtale.

Hvor lenge er ferievikaren ansatt?

En ferievikar behøver ingen oppsigelse. Vikariatet avsluttes etter avtalt sluttdato.

Vikarer under 18 år

Det finnes egne regler for arbeidstid for vikarer som ikke har fylt 18 år. Vi vil ikke gå nærmere inn på disse reglene her, men du kan lese mer på Arbeidstilsynets hjemmeside:

Arbeidstid for personer under 18 år (arbeidstilsynet.no)

Lønn og OTP

Det finnes ingen generelle minstelønnsbestemmelser i Norge. En rekke tariffavtaler har imidlertid minimumsregler for lønnsnivået. Når det gjelder overtidsarbeid er det lovbestemt at det skal utbetales et tillegg på minimum 40 %.

Det er verdt å merke seg at det kan finnes en allmenngjort tariffavtale innenfor arbeidstakerens «arbeidsområde». Allmengjøring innebærer at alle ansatte som arbeider innen et fag eller virksomhet – som faller inn under virkeområdet til den allmenngjort tariffavtalen – har krav på minimum de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av tariffavtalen. Dette gjelder særlig innenfor bygg- og anleggsbransjen og restaurantbransjen.

Når det gjelder OTP innebærer de nye reglene fra 1. januar 2022 at alle private tjenestepensjonsordninger må spare minst 2 % av medlemmenes inntekt fra første krone og opp til 12G.

Særreglene for OTP når det gjelder sesongarbeidere ble fjernet fra 1. januar i år, og disse følger nå de ordinære reglene for innmelding. Det betyr  at sesongarbeidere  skal innmeldes dersom de har fylt 13 år og tjener minst kr 1 000 (ordinære virksomheter) eller kr 10 000 (skattefrie organisasjoner mv).

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler som innebærer at bedrifter med plikt til å ha OTP må ha tilpasset sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022. Virkningstidspunkt er fra og med tidspunktet for endring av pensjonsavtalen, men senest 1. juli 2022. Det er ikke krav om at endringene i pensjonsgrunnlaget eller endrede medlemskapskriterier skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunktet for endring av den enkelte pensjonsordning

Har ferievikarer rett på ferie?

Ferievikarer skal anses som vanlige ansatte, og de har i utgangspunktet rett til ferie på lik linje med dem. Arbeidstakere har rett til å ta ut fire uker og en dag i ferie i løpet av et kalenderår, og rett til å avvikle 18 av disse feriedagene i perioden 1. juni til 30. september. I praksis tar ferievikarer sjelden ut ferie under arbeidsperioden som vikar, men avvikler den heller før eller etter arbeidsperioden.

Feriepenger

Ferievikarer tjener opp feriepenger av sin lønn på samme måte som vanlige ansatte.

Feriepengene blir gjerne utbetalt i et sluttoppgjør sammen med resterende lønn når vikarperioden er over.

Når vikariatet slutter

Husk å avslutte arbeidsforhold og melde ferievikarer ut av pensjonsordningen når vikariatet slutter.