Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Bli en «bærekraftsinfluenser»

Bli en «bærekraftsinfluenser»

Er du usikker på hvordan snakke med kundene om bærekraft? Her får du starthjelp til bærekraftssamtalen.

30.08.22

Skrevet av 
Terje Nøstdal, partner i Belief Group AS

I nettkurset Bærekraftssamtalen redegjør Terje Nøstdal for hvordan å starte en strukturert dialog med kunden og hvordan bidra til reisen mot en mer bærekraftig forretningsmodell.

I Norge definerer vi små og mellomstore virksomheter som bedrifter med mindre enn 100 ansatte. Ifølge Næringslivets Hovedorganisasjon er 99 % av alle norske virksomheter plassert i denne kategorien. SMB-segmentet står også for nesten 50 % av vår felles verdiskapning.

For at vi i Norge skal lykkes med omstillingen til en bærekraftig økonomi og et mer bærekraftig næringsliv, vil SMB-segmentet på ulike måter måtte forholde seg til økte krav relatert til bærekraft fra kunder, leverandører, ansatte og myndigheter. Svært mange av de små og mellomstore virksomhetene er ikke rigget med tilstrekkelige ressurser og relevant kompetanse for å kunne møte disse forventningene på en tilfredsstillende måte. I tillegg er det utfordrende å følge med på stadige endringer i lovkrav og regulering relevant for egen virksomhet.  

Regnskapsfører kan bistå SMBene med å vurdere hvordan bærekraft vil påvirke deres bedrift samt bidra til å synliggjøre og dokumentere resultatene av dette arbeidet.

Økte krav – også til SMB-segmentet

Det er stor forskjell mellom ulike sektorer, bransjer og selskaper knyttet til i hvilken grad bærekraft påvirker SMB-segmentet. Noen bransjer må allerede forholde seg til økte krav til bærekraftige produkter og tjenester. Med innføringen av EUs direktiv for bærekraftsrapportering (CSRD), vil denne trenden bli ytterligere forsterket. Direktivet innebærer at store virksomheter må integrere opplysninger om bærekraft i den finansielle rapporteringen allerede fra regnskapsåret 2024.

Selv om direktivet på kort sikt ikke vil treffe SMB-segmentet direkte, vil økte krav til de store selskapene endre markedet også for de mindre aktørene. I tillegg vil direktivet de neste årene bli utvidet til å dekke en større andel av næringslivet både i EU og i Norge, herunder børsnoterte SMBer.   

Snakk med kunden om bærekraft

Regnskapsføreren er en betrodd samarbeidspartner. Hun har en unik innsikt i selskapets finansielle situasjon. Det gir regnskapsfører et godt utgangspunkt for å starte dialogen om bærekraft med kundene og å ta rolle som «bærekraftsinfluenser». Dette handler ikke om at regnskapsfører forventes å sitte på løsningene for den enkelte kunden, men heller at regnskapsfører kan tilrettelegge for en strukturert samtale hvor det stilles spørsmål som trigger refleksjon og diskusjon rundt relevante bærekrafttema.

Regnskapsbransjen er i endring.  Blant annet fører økt digitalisering og bruk av maskinlæring til at manuelle rutineoppgaver forsvinner. Det gir regnskapsfører anledning til å rette innsatsen mot mer verdiøkende tjenester som analyser og rådgivning.

Regnskapsfører kan, basert på sin brede kontaktflate og innsikt i kundenes virksomhet, sette bærekraft på agendaen ved å sette søkelys på mulighetene og utfordringene dette medfører for kunden. I tillegg kan regnskapsfører være en god sparringspartner ved å tilrettelegge for en strukturert samtale med ledelsen – både for å identifisere vesentlige bærekrafttemaer for bedriften og for å rapportere om fremdrift ved å dokumentere effekten av tiltak. Gjennom innsikt og dialog vil regnskapsfører i tillegg kunne bidra til å dele god praksis og erfaringer på tvers av bedriftene i en bransje i sin geografiske region.

4 gode grunner til å starte bærekraftssamtalen

  • Ved å sette bærekraft på dagsorden vil regnskapsfører bidra til å redusere risiko i egen kundeportefølje. Selskaper som ønsker å være relevante i fremtiden må ha en bærekraftig forretningsmodell, produkter og tjenester i tråd med FNs bærekraftsmål.
  • Som en sparringspartner og rådgiver innen bærekraft, styrkes regnskapsførers relasjon og relevans for sine kunder, og gir mulighet for at regnskapsfører i større grad kan bidra til i å forme fremtidens suksessbedrifter.
  • Regnskapsfører kan i tillegg til å være en rådgiver, også tilby tjenester som både bidrar med kompetanse og kapasitet i kundenes arbeid med bærekraft.
  • Basert på sin regnskapskompetanse og kjennskap til virksomheten, kan regnskapsfører kvantifisere risiko og effekten av ulike tiltak knyttet til inntekter, kostnader, investeringsbehov og balansen i regnskapet.

Hvordan bli en «bærekraftsinfluenser»?

Så hva skal til for at en regnskapsvirksomhet skal kunne ta rollen som en «bærekraftsinfluenser»? For det første er det viktig å erkjenne at det ikke finnes noen fasit på hvordan dette skal gjøres. Generelt er det viktigere å stille gode spørsmål fremfor å presentere ferdige svar. Bruk det faktagrunnlaget og innsikten du har om dine kunder til å forberede deg før du tar dialogen med kundene.

Som regnskapsfører har du full oversikt over den økonomiske utviklingen og den finansielle situasjonen til kundene, inkludert hvordan bedriften finansieres, bedriftens viktigste kunder og deres sentrale leverandører. Derfor kan du bistå kunden med å identifisere de vesentligste bærekraftstemaene og hvilke områder virksomheten bør prioritere for videre arbeid.   

Den mest effektive måten å ta rollen som bærekraftsinfluenser på, er å invitere daglig leder eller ledergruppen til et møte hvor du adresserer bærekraft. En annen måte er å invitere flere bedrifter i regionen eller i en bransje til et seminar/nettverksmøte hvor bærekraft presenteres og diskuteres.

Utfordringene forbundet med overgangen til et mer bærekraftig næringsliv må løses i samarbeid med kunder, leverandører, konkurrenter og myndigheter. Det viktigste er derfor å engasjere til dialog, utfordre hverandre til å sette ambisiøse mål og å inspirere til handling, måling og deling av hverandres resultater.

Regnskapsfører har mulighet til å ta rollen som både katalysator, navigatør og historieskriver. Ved å starte dialogen med kundene vil både kompetansen og evnen til å se mulighetene øke.