Top
GP Økonomi / Skatt  / Skattefunn 2022 – Foretak i vanskeligheter basert på regnskapet for 2021

Skattefunn 2022 – Foretak i vanskeligheter basert på regnskapet for 2021

Prinsipputtalelse fra Skatteetaten vedrørende Skattefunnprosjekt for 2022

30.08.22

Skrevet av 
Jørgen Strøm-Andresen

Den norske Skattefunn-ordningen regnes som statsstøtte, og er meldt inn under det alminnelige gruppeunntaket i EU-forordning (EU) nr. 651/2014 (GBER). Forordningen inneholder som kjent et forbud mot å gi offentlig støtte til «foretak i vanskeligheter». Vurderingen av om foretaket er i vanskeligheter baserer seg på foretakets sist avlagte årsregnskap.

Under koronapandemien kom det i GBER inn et Covid19-unntak fra forbudet mot å gi støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter. Covid19-unntaket fastslår at foretak som ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men som blir det i perioden 1.1.2020 frem til 31.12.2021, likevel kan motta støtte.

I forbindelse med Skattefunnprosjekt for 2022 har det blitt reist spørsmål om fortolkning av Covid19-unntaket der det i søknaden kun er forelagt regnskapet for 2021, og dette i seg selv viser at foretaket var i økonomiske vanskeligheter. Skatteetaten har i avgitt prinsipputtalelse av 30. august 2022 opplyst at Nærings- og fiskeridepartementet legger til grunn følgende:

  • Foretak som søker om godkjenning av Skattefunnprosjekt for 2022, og som kun baserer seg på sist avlagte årsregnskap (regnskap for 2021), som viser at det er i vanskeligheter, vil anses for å være foretak i vanskeligheter. Slike foretak kan derfor ikke motta støtte.
  • Dersom et slikt foretak legger frem tilleggsdokumentasjon i form av mellombalanse som tilsier at foretaket ved tildelingstidspunktet ikke er i vanskeligheter (her tidspunktet for Forskningsrådets godkjenning av skattefunnprosjektet for 2022), vil det likevel ikke anses å være i vanskeligheter.