Top
GP Økonomi / Avgift  / Næringsbegrepet i skatte- og avgiftsretten til behandling i Høyesterett

Næringsbegrepet i skatte- og avgiftsretten til behandling i Høyesterett

Når driver man skatte- og avgiftsmessig næring? Det spørsmålet rammet Ramme Gård, som nå tar dommen til Høyesterett.

31.08.22

Skrevet av 
Tommy Eirik Johnsen, Regnskap Norge

Ramme Gård-saken gjelder gyldigheten av skatte- og avgiftsfastsetting for Petter Olsens museums- og hotellprosjekt på Ramme Gård i Hvitsten for årene 2012 til 2016.

Borgarting lagmannsrett avgjorde 13. januar 2022 at museums- og hotellprosjektet på Ramme Gård ikke var egnet til å gå med overskudd, og at det dermed ikke forelå rett til fradrag for merverdiavgift eller skattefradrag. Foretaket hadde pådratt seg store kostnader, tatt fradrag for merverdiavgift på over 103 millioner og opparbeidet seg fremførbare underskudd på ca. 40 millioner

Hva er skatte- og avgiftsmessig næring?

Spørsmålet i Ramme Gård-saken var om aktiviteten var skatte- og avgiftsmessig næring. Kriteriet som ble vurdert var prosjektets evne til å gå med overskudd. Retten kom til at aktiviteten ikke var egnet til å gå med overskudd og at det derfor ikke var anledning til merverdiavgift eller skattemessig fradrag. Det skal bemerkes at hotelldriften foretas av et merverdiavgiftspliktig driftsselskap, men at det er Petter Olsens utleie til driftsselskapet som ikke er ansett som næring. Museumsdriften ble heller ikke ansett som næring.

Skatteloven gir fradrag for kostnader pådratt for å oppnå fordel vunnet ved «virksomhet», og merverdiavgiftsloven gir «næringsdrivende» rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Begrepene er ikke definert i lov, men antas i det vesentligste å ha samme innhold. Både tingretten og lagmannsretten behandlet derfor spørsmålet om Ramme Eiendom drev virksomhet samlet for merverdiavgift og skatt.

Dommen ble påanket til Høyesterett. Relevante delproblemstillinger er blant annet:

 • Skatteetatens prøvingsintensitet
 • Betydningen av manglende/mangelfulle kalkyler/budsjetter
 • Vurdering av overskuddsevne – beregningsmåten og hva som skal inngå
  • Kapitalavkastningskrav
  • Avskrivning
  • Forventet verdiutvikling på eiendommen
 • Vurderingsperiode
 • Prøvingsgrunnlag – kostnadsoverskridelser
 • Eventuell ulik vurdering mva versus skatt

Saken er berammet for Høyesterett 16. november 2022.