Top
GP Økonomi / Bokføring  / Skal omtvistede inngående fakturaer bokføres?

Skal omtvistede inngående fakturaer bokføres?

Skattedirektoratet har uttalt at kjøper både har rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for merverdiavgiften.

07.09.22

Skrevet av 
Grete Jønland Vistnes, Regnskap Norge

Ved utførelse av oppdrag kan det oppstå uenighet mellom selger og kjøper. Tvisten kan blant annet bestå i at leveransen er mangelfull eller at prisingen er uriktig. I en prinsipputtalelse av 19. august 2022 har Skattedirektoratet vurdert spørsmålet om det er riktig å bokføre inngående fakturaer med virkning for merverdiavgiften når kjøper er uenig i kravet som fremsettes.

Fakturering av omtvistede krav

Selv om det oppstår uenighet mellom selger og kjøper i forbindelse med en leveranse, så må selger utstede et salgsdokument og oppkreve eventuell merverdiavgift innen gitt frister. Fakturering kan ikke unnlates ved å fremme kravet på andre måter. Den avgiftspliktige omsetningen skal bokføres og innberettes i den termin fakturaen er utstedt, også i de tilfeller kravet er omtvistet.

Innen bygge- og anleggsvirksomhet kan en entreprenør utsette betaling av merverdiavgiften tilknyttet det omtvistede beløp til partene er blitt enige, eller senest til arbeidet er sluttført. Entreprenøren kan derved unnlate å fakturere et omtvistet krav underveis i prosjektet, selv om partene i utgangspunktet har avtalt løpende fakturering i takt med fremdriften.

Se mer om dette i vår artikkel Utstedelse av salgsdokument i bygge- og anleggsvirksomheten.

Bokføring av omtvistet inngående faktura

Skattedirektoratet legger i prinsipputtalelsen til grunn at den mottatt fakturaen må være basert på en faktisk inntruffet hendelse, med henvisning til det grunnleggende bokføringsprinsippet om realitet i bokføringsloven § 4 nr. 3. Dette innebærer at selger sitt krav mot kjøper må ha grunnlag i en inngått avtale mellom partene, og at det har skjedd en levering av varer eller tjenester. Fiktive fakturaer som ikke er basert på faktisk leveranser, skal altså ikke bokføres av fakturamottaker.

Det er uten betydning for tidfestingen av merverdiavgift om eller når varen eller tjenesten blir betalt, eller om varen eller tjenesten som er levert viser seg å være mangelfull. Kjøpers fradragsrett for inngående avgift er altså løsrevet fra en eventuell betaling av fakturaen. Det er imidlertid en forutsetning for at kjøper skal kunne fradragsføre merverdiavgift at fakturaen er bokført. Dette tilsier at kjøper kan bokføre en omtvistet faktura. 

Symmetrihensynet mellom utgående og inngående merverdiavgift tilsier også at kjøper må bokføre en omtvistet faktura. Selger må som nevnt fakturere i tråd med det som er avtalt mellom partene, uavhengig av om kravet er omtvistet. Symmetrien i merverdiavgiftssystemet innebærer at også kjøper må bokføre en mottatt faktura selv om han bestrider hele eller deler av innholdet.   

Skattedirektoratets konkluderer i prinsipputtalensen at både kjøper og selger skal bokføre en omtvistet faktura med virkning for merverdiavgiften.