Top
GP Økonomi / Mva  / Merverdiavgift på oppkjøpskostnader – bedrift nektet fradragsrett

Merverdiavgift på oppkjøpskostnader – bedrift nektet fradragsrett

Oslo tingrett besluttet i sommer å ikke gi en bedrift fradragsrett for merverdiavgift på rådgivningstjenester i forbindelse med et industrielt oppkjøp.

21.09.22

Skrevet av 
Roy Kristensen, Regnskap Norge

1. juli avsa Oslo tingrett en interessant dom om fradragsrett for merverdiavgift på rådgivningstjenester i forbindelse med et industrielt oppkjøp.

Saken gjelder fradragsrett for inngående avgift for rådgivningstjenester i forbindelse med oppkjøpet. Oppkjøpet ble gjort som kjøp av aksjer i en igangværende virksomhet. Ved oppkjøpet fikk kjøper (grossist) tilgang til et stort antall butikklokaler og betydelig økte markedsandeler.

Visse deler av tjenestene var det gitt fradrag for før saken kom opp. Det var imidlertid ikke innrømmet fradrag for rådgivning vedrørende signering, due dilligence eller avklaring av forholdet til Konkurransetilsynet, og bare delvis gitt fradrag for rådgivning knyttet til transaksjonsstøtte og finansiering.

Tingretten kom til at rådgivningstjenestene tilknyttet aksjekjøpet ikke var relevante for og ikke hadde en tilstrekkelig naturlig og nær tilknytning til kjøpers avgiftspliktige grossistvirksomhet. Retten kom til at de omstridte rådgivningstjenestene var fullt ut knyttet til aksjetransaksjonen, som er utenfor merverdiavgiftsloven.

Videre anså retten at planlegging for integrering og omstrukturering etter aksjekjøpet, knyttet seg til fremtidig eierstyring av aksjeposisjonen, og derfor ikke kunne medføre fradragsrett for inngående avgift. Etter rettens mening kom disse effektene ikke gjennom selve aksjekjøpet, men gjennom etterfølgende eierstyring og retten omtaler dette som «avledede effekter» av aksjekjøpet, og som en bedriftsøkonomisk interesse.

Dommen er påanket til Borgarting lagmannsrett.

Domsreferanse: TOSL-2021-179570