Top
GP Økonomi / Skatt  / Aksjonærregisteroppgaven 2022 – brevmal og sjekkliste

Aksjonærregisteroppgaven 2022 – brevmal og sjekkliste

Leveringsfristen er tirsdag 31. januar 2023.

16.12.22

Skrevet av 
Kate Bjørnelykke, Regnskap Norge

Tiden for levering av Aksjonærregisteroppgaven 2022 (RF-1086) nærmer seg. Leveringsfristen er tirsdag 31. januar 2023.

En regnskapsfører som påtar seg oppdrag med å sende inn aksjonærregisteroppgaver for sine kunder, er helt avhengig av å ha full oversikt over alle de forhold som forutsettes innrapportert i disse oppgavene. Dette fordrer tett dialog med kunden. Vi anbefaler sterkt at du i så fall sørger for å innhente skriftlig bekreftelse fra selskapet på alle forhold som er relevant for utfylling av oppgaven. Dersom det eksempelvis er opprettet låneavtaler mellom selskap og aksjonær eller aksjonærers nærstående, bør du sørge for å få en kopi av avtalen.

Dersom selskapet gir korrekte opplysninger i Aksjonærregisteroppgaven, vil Skatteetatens aksjonærregister på grunnlag av selskapets opplysninger beregne blant annet eventuelle skattepliktige utbytter, realisasjonsgevinster/-tap mv. Beregnede skattepliktige beløp etter fradrag for eventuell skjerming, vil da fremkomme i de forhåndsutfylte skattemeldingene de personlige aksjonærene mottar.

Innrapporterer selskapet derimot feil, vil det kunne få store konsekvenser for aksjonærene om de ikke fanger opp feilene ved innsending av sine skattemeldinger. Resultatet blir da gjerne også tilleggsskatt når Skatteetaten oppdager feilen hos aksjonæren.

Brevmal & sjekkliste

Regnskap Norge har utarbeidet en brevmal og sjekkliste som du kan benytte til utsending til selskapene ved innhenting av opplysninger som eventuelt er nødvendige for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven på vegne av selskapet:

Praktiske eksempler på utfylling av oppgaven

På Skatteetatens hjemmesider er det publisert en veiledning til utfylling av Aksjonærregisteroppgaven. Her ligger det også praktiske eksempler på utfylling av oppgaven ved ulike typer transaksjoner, selskapshendelser, aksjonærlån mv.

Skattereglene for utbyttebeskatning av aksjonærlån er grundig behandlet i Skatte-ABC kapitlet «Lån til aksjonær/deltaker».

Utbytte som ikke er utbetalt

Husk at utbytte vedtatt i 2022 er skattepliktig i inntektsåret 2022 selv om utdelingen ikke har funnet sted innen årsskiftet. For utbytte som ikke er blitt utbetalt på grunn av betalingsvanskeligheter hos selskapet, gjelder et unntak der betalingsvanskelighetene medfører at selskapet omgjør beslutningen før utbetalingen, og senest innen utgangen av det året utbyttet ble vedtatt. Se punkt 3.7 i Skatte-ABC kapittelet «Aksjer – utbytte».

Andre aktuelle nettkurs fra Regnskap Norge

Aksjonærlån er fortsatt et område der det erfaringsmessig fortsatt gjøres en del feil. Regnskap Norge har derfor laget et nettkurs som tar for seg den skattemessige behandlingen av slike lån. Er du usikker på dette regelverket kan vi anbefale deg å ta dette kurset: Lån mellom aksjeselskap og aksjonær.