Top
GP Økonomi / Avgift  / Nye tollregler – viktig for alle som importerer varer

Nye tollregler – viktig for alle som importerer varer

Tollregelverket er i endring, både når det gjelder teknisk oppbygging og innhold.

02.01.23

Skrevet av 
Per Kirknes, Advokatfirmaet PwC

Fra 1. januar 2023 er den gamle tolloven erstattet av to nye lover; vareførselsloven og tollavgiftsloven.

Teknisk revisjon av lovverket

Overgangen fra tollloven til hhv. vareførselslov og tollavgiftslov er en teknisk revisjon. De faktiske reglene videreføres.

Reglene deles i én lov som inneholder regler om tollprosedyrer og én lov som inneholder regler om selve tollen (inkl. hvem som som har ansvar for denne). Til hver av disse lovene er det fastsatt en forskrift, som inneholder regler fra dagens tollforskrift.

Innholdsmessig er det grunn til å merke seg at de eksisterende reglene om såkalt “attest for utførsel” videreføres. Dette er noe eksportbedrifter må passe på at er på plass, da attesten er en del av dokumentasjonskravet for å fakturere uten mva. Attesten skal påføres selve eksportdeklarasjonen. Kravet om attest er lite kjent hos næringsliv, speditører og transportører, og det blir derfor ofte glemt. I forbindelse med lovrevisjonen, har flere høringsinstanser bedt om at kravet endres til en mer fleksibel dokumentering av transport ut av tollområdet, men uten at dette foreløpig er tatt til følge.

Et annet punkt som kan nevnes er at tollmyndighetene de seneste årene i større grad enn tidligere krever at repeterende feil eller endringer som gjelder mange tolldeklarasjoner (typisk ifm transfer pricing justeringer) må rettes elektronisk tolldeklarasjon for tolldeklarasjon (såkalt elektronisk omberegning), noe som i enkelte tilfeller er svært arbeidskrevende og kostbart. I den nye vareførselsforskriften ser det ut til at det er en åpning for å rette mer manuelt og samlet i “særlige tilfeller”. Det vil vise seg hva tollmyndighetene legger i dette.

Regler om tollrepresentant

Det er gjort særlige endringer i regelverket knyttet til det som fremover skal hete “tollrepresentant”. Begrepet omfatter flere roller, men det viktigste er speditøren, dvs. den som tolldeklarerer varer i deklareringssystemet TVINN på vegne av importører/eksportører. Reglene trådte i kraft 1. januar 2023.

Det innføres et formelt krav til at tollrepresentanten skal kunne dokumentere fullmaktsforholdet vedkommende har til importør/eksportør. Dersom fullmaktsforholdet ikke dokumenteres eller det ikke foreligger en slik fullmakt, anses den som opptrer som tollrepresentant, å handle i eget navn og på egne vegne.

Når det gjelder import, er dette i realiteten noe helt nytt, i svært mange tilfeller. Det er ofte selger i utlandet som har ansvaret for å kjøpe inn frakttjenester, og tollekspedering både i utlandet og Norge følger gjerne transporten. I disse tilfellene har ikke importøren noe avtaleforhold med tollrepresentanten, og det vil derfor ikke være mulig å dokumentere et fullmaktsforhold. Flere høringsinstanser har gitt innspill om dette, men Finansdepartementet har i kommentarene til årets statsbudsjett bare vist til at de nye reglene etter deres syn er i tråd med eksisterende regelverk. Etter vårt syn er det liten tvil om at de nye reglene vil få praktisk betydning både for speditører og importbedrifter.

Endring av tollprosedyrer ved import

Den virkelig store endringen av tollreglene kommer ikke 1. januar, men senere. Det er foreslått å endre hovedprosedyren for fortolling av varer inn til Norge, noe som vil ha stor praktisk betydning både for importører og speditører.

I dag brukes den såkalte «direktekjøringsordningen» i de fleste tilfellene der varer blir importert til Norge. Ordningen innebærer at varene kan kjøres rett til mottaker, men at man får inntil ti dagers utsettelse med tolldeklarering så lenge speditøren formelt registrerer varene inn i sitt tollager-regnskap (varene må ikke legges fysisk på tollager).

I forslaget til nye regler blir denne ordningen erstattet av en plikt til å tolldeklarere varene innen varene ankommer grensen til Norge, kombinert med en helt ny elektronisk melde- og fremleggelsesplikt. Opplysningene skal altså inn til tollmyndighetene på et langt tidligere tidpunkt enn i dag, og det er lagt opp til at transportmidler som har varer ombord som ikke er tolldeklarert ikke får krysse grensen eller losse varer i Norge.

I høringen om de nye reglene er det foreslått iverksettelse i september 2023. Dette er sannsynligvis altfor kort frist, noe flere høringsinstanser allerede har gitt innspill om. Det er derfor sannsynlig at reglene iverksettes senere.

De nye reglene vil ha store praktiske konsekvenser, både for speditører, transportører og importører. Norske bedrifter som har ansvar for varer som blir transportert fra utlandet til Norge må høyst sannsynlig endre sine eksisterende prosedyrer, samt systemer for dokumentasjons- og informasjonsutveksling må forbedres for å tilfredsstille de nye kravene. Det blir særlig viktig å se evt. behov for endringer i bedriften IT-systemer, siden endringer på systemsiden må planlegges i god tid.

Enkelte mindre justeringer

Tollmyndighetene gjør også endringer av en del andre detaljer i regelverket. Dette har vært gjenstand for en separat høring, men regelendringene trådte i kraft samtidig som resten av det nye regelverket, 1. januar 2023.

Regelendringene har sannsynligvis ikke stor betydning for de fleste bedrifter, men de er:

  • Avvikling av tollmyndighetenes løsning for deklarering og frigjøring på internett (TVINN internett) – en ordning som er veldig lite brukt
  • Adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
  • Justering av regler om kontroll av diplomatiske og konsulære representanter + konsulær post mv, for å sikre at Norge overholder sine internasjonale forpliktelser

Denne artikkelen er skrevet av advokat Per Kirknes ved Advokatfirmaet PwC. Pers spesialfelt er internasjonal merverdiavgift og toll. Les mer om Per og se kontaktinformasjon.