Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr 750 000

Ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr 750 000

Fra og med inntektsåret 2023 innføres det 5 % ekstra arbeidsgiveravgift for lønnsinntekter over kr. 750  000. Dette gjelder også for soner med nullsats.

04.01.23

Skrevet av 
Regnskap Norge

Ekstra arbeidsgiveravgift skal beregnes fra den kalendermåned grensen på kr. 750 000 overskrides, og for den delen som overskrider beløpsgrensen. Beregningsgrunnlaget er grunnlaget for arbeidsgiveravgift jf. Folketrygdloven §23-3 med forskrifter. 

Gjelder ikke pensjon 

Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift for arbeidsgivers tilskudd og premiebetaling til kollektiv pensjonsordning jf.  Forskrift om ekstra arbeidsgiveravgift §2 

Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres på hovedenhet 

Når arbeidstaker har arbeidet for flere registrerte underenheter kan ekstra arbeidsgiveravgift rapporteres samlet på virksomheten der hovedenheten er registrert.  

Ansatte med flere ansettelsesforhold hos samme arbeidsgiver må ses på samlet 

For ansatte som har flere arbeidsgivere vil ansettelsesforholdene måtte ses på hver for seg. Dersom man bevisst deler en stilling for å unngå ekstra arbeidsgiveravgift, f.eks. i et konsern, vil det kunne bli gjennomskjæring fra Skatteetaten.  

For deg som kjører lønn: 

  • Informer kundene (/ arbeidsgiver for dere som jobber internt) om regelendringene
  • Sjekk med systemleverandør om dette vil automatisk beregnes i deres lønnssystem og vær bevisst på lønnsartoppsett
  • Kontroller at ekstra arbeidsgiveravgift er med i lønnsavstemmingene 

For mer informasjon se: 

Forskrift om ekstra arbeidsgiveravgift   

Prop. 1 LS (2022-2023) pkt. 5.1   

Innst. 4 L (2022-2023) kap. 13 

Regjeringens sider