Top
GP Økonomi / Regnskap  / Disse regnskapsstandardene endrer seg

Disse regnskapsstandardene endrer seg

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har vedtatt flere endringer i regnskapsstandarder som følge av ny regnskapslov.

10.01.23

Skrevet av 
Hege Vikane, Regnskap Norge

Regnskapslovens endringer er gjennomført i Lov om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring). Bakgrunnen for lovendringene går frem av lovforarbeidene (proposisjon 66 LS (2020-2021), NOU 2015:10 og NOU 2016:11).

I henhold til NRSs vedtak er følgende standarder endret:

Det er gjennomført nødvendige endringer som følge av lovendringene i regnskapsloven, noen språklige endringer og sletting av momenter som ikke lenger er relevante. Det er også innarbeidet mer veiledning på enkelte punkter i standardene, i hovedsak tilknyttet lovendringene. Mandatet omfatter ikke øvrig oppdateringsbehov for standardene. Fremtidig organisering av standardsettingen på regnskapsområdet i Norge vil være avgjørende for videre oppdateringer.

Lovendringene, og dermed også endringene i standardene, har ikrafttredelse for regnskapsår påbegynt etter 1. juli 2021 eller senere.