Top
GP Økonomi / Arbeidsgiveravgift  / Regnskap Norge vant frem i saken om foretak i økonomiske vanskeligheter

Regnskap Norge vant frem i saken om foretak i økonomiske vanskeligheter

ESA støtter Regnskap Norges synspunkter rundt forståelsen av foretak i økonomiske vanskeligheter, og bekrefter at reelle verdier kan hensyntas i vurderingen.

25.01.23

Skrevet av 
Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Våren 2022 ble det kjent at Skatteetaten varslet etterberegning av arbeidsgiveravgift og ileggelse av tilleggsskatt for en rekke virksomheter som inngår i sone med redusert arbeidsgiversats. Bakgrunnen er ESAs retningslinjer for statsstøtte som innebærer at foretak i økonomiske vanskeligheter bare kan beregne differensiert avgift innenfor en årlig beløpsgrense for bagatellmessig støtte på kr 500 000.

I forlengelsen av saken reiste Regnskap Norge spørsmål ved forståelsen av foretak i økonomiske vanskeligheter, hvor vi pekte på at de nærmere retningslinjene ikke er egnet til å gjenspeile realiteten i den økonomiske situasjonen for foretaket – eller samsvarer med den intensjonen som ligger bak. Så lenge vurderingen av tapt kapital bygger på bokførte verdier, og for aksjeselskaper også i forhold til tegnet aksjekapital, vil foretaket i praksis kunne bli definert til å være i økonomiske vanskeligheter basert på en «teknisk regneøvelse» fremfor realitet. 

Vi rettet brev til Finansdepartementet om dette allerede i mars 2022, og i september fulgte departementet opp ved å gjenta våre anførsler og argumenter overfor Europakommisjonen. 

Seier til fornuften

I går kom avgjørelsen fra ESA, som fullt ut støtter opp om den vurderingen og løsningen Regnskap Norge ga uttrykk for i sitt brev i mars. 

Dette innebærer at ESA bekrefter at vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter kan bygge på andre verdier enn de som følger av de avlagte regnskapene, og som gir mulighet til å synliggjøre merverdier / reelle verdier. Selskapene kan også velge å legge skattemessige formuesverdier til grunn.  

– Vi er svært fornøyd med at denne saken har kommet til en fornuftig løsning, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: – Det viser at det er mulig å nå frem, bare en gjør innsats nok som vi gjorde.

Ny gjennomgang av tidligere saker

Avgjørelsen er ikke bare viktig fremover, men også for dem som frem til nå på urettmessig vis er kategorisert som foretak i økonomiske vanskeligheter og har måttet etterbetale arbeidsgiveravgift etter tidligere forståelse. Mange har også fått tilleggsskatt.

– Her må det ryddes opp, sier Aale-Hansen: – Det er bra at Finansministeren har bedt Skatteetaten om å se på sakene på nytt, og vi vil oppfordre til at det skjer raskt.  

– I verste fall er det virksomheter som har vært nødt til å opphøre på grunn av etterbetalingskrav fra Staten. På toppen av det hele har det også vanket tilleggsskatt, sier Aale-Hansen. – Det forteller mye om alvoret i saken, og hvor viktig det er å gjort gjennomgangen raskt, avslutter han.