Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak?

Hva er tilstrekkelig noteinformasjon for små foretak?

Endringene vi fikk i regnskapsloven fra 2021 fokuserer langt mer på vesentlighet enn tidligere.

30.01.23

Skrevet av 
Hege Vikane, Regnskap Norge

Regnskapsloven ble endret med virkning fra 1. juli 2021.  Små foretak fikk betydelig reduserte notekrav gjennom at de obligatoriske notekravene har blitt færre.

I tillegg til de obligatoriske kravene, skal imidlertid noter for små foretak også omfatte opplysninger som er av betydning og nødvendig for å bedømme foretakets stilling og resultat. Årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde, og betyr at det kan være behov for å gi ytterligere tilleggsopplysninger i noter. Tilstrekkelig noteinformasjon krever med andre ord konkrete vurderinger med utgangspunkt i vesentlighet. 

Generelle krav til noteopplysninger er gitt i regnskapsloven § 7-1 første ledd. Hovedregler for noteinformasjon i er spesifisert i § 7-2 til § 7-34. Små foretak kan i stedet velge å følge regler gitt i § 7-35 til § 7-46.  

Noteinformasjon for små foretak kan deles inn i tre kategorier:  

  • Obligatoriske notekrav
  • Informasjon som er av betydning
  • Informasjon som er nødvendig for å bedømme foretakets resultat og stilling

Se nærmere beskrivelse av notekrav i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (januar 2022) i kapittel 8 her. 

Obligatoriske notekrav

Små foretak skal alltid gi opplysninger om: 

  • Antall årsverk. Det skal opplyses særskilt om foretaket ikke har ansatte (§ 7-42) 
  • Egne aksjer dersom selskapet har kjøpt, solgt eller har en beholdning av egne aksjer pr 31.12(§ 7-43)
  • Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv dersom det er gitt slike lån eller stillet slik sikkerhet (§ 7-45)

Informasjon som er av betydning

Noteopplysninger i henhold til § 7-35 til § 7-41 samt § 7-46 er i utgangspunktet pliktig informasjon dersom slike poster inngår i regnskapet, se oversikt i NRS 8 punkt 8.1. Opplysninger kan utelates dersom de er ubetydelige. Det må derfor vurderes konkret hvilke noteopplysninger som må gis.  

Ved vurdering av hva som er betydelig informasjon tas det hensyn til ny vesentlighetsregel gitt i regnskapsloven § 1-10: «En opplysning er vesentlig dersom utelatelsen eller feil i slike opplysninger med rimelighet kan forventes å påvirke beslutninger som brukere tar på grunnlag av foretakets årsregnskap. Enkeltposters vesentlighet skal vurderes i sammenheng med andre tilsvarende poster.»

I praksis har mange foretak valgt å ta utgangspunkt i de tidligere notekravene etter regnskapsloven som grunnlag for å vurdere hvilken informasjon som er betydelig for foretaket. Dette understøttes av undersøkelse vi har gjort av årsregnskap for 2021 sendt inn til Regnskapsregisteret. Det er ledelsen som har ansvar for å gi tilstrekkelig informasjon i notene. Vi anbefaler at regnskapsfører samarbeider med ledelsen om hvilke notekrav som er relevante for foretaket i forbindelse med utarbeidelse av noter til årsregnskapet.

Informasjon for å bedømme foretakets resultat og stilling 

Det skal ifølge § 7-1 annet ledd gis tilleggsopplysninger som er vurdert å være nødvendige for å bedømme foretakets stilling og resultat og som ikke fremgår av annen informasjon i årsregnskapet. Legg merke til at denne vurderingen er en skal-regel.  

Hva er nødvendige tilleggsopplysninger? Her er et godt utgangspunkt å stille seg selv spørsmålet om hva som vil være nødvendige tilleggsopplysninger for at en ekstern leser av regnskapet kan bedømme foretakets stilling og resultat på en korrekt måte. Det kan også være relevant å definere hvem som er de mest relevante regnskapsbrukere ved vurdering av behov for tilleggsinformasjon. Eksterne regnskapsbrukere kan eksempelvis være banker, andre finansinstitusjoner, mulige investorer og offentlige myndigheter.

Vesentlighetsregel gitt i § 1-10 kommer også til anvendelse ved vurdering av hva som er nødvendig tilleggsinformasjon.

Regnskapsprinsipper

I henhold til i § 7-35 skal det «gis opplysninger om anvendte regnskapsprinsipper». I tidligere lovtekst var det opplistet konkrete lovkrav til prinsipper. Det er viktig for små foretak å gi informasjon om både valgte regnskapsprinsipper og hvordan de er benyttet. Dette vil kreve mer spesifisert omtale enn en standard tekst i maler. (Schwencke m fl Årsoppgjør i teori og praksis 2021, side 1100).

Rekkefølge på noter – ny bestemmelse 

Noter som gjelder balansen og resultatregnskap skal ha samme rekkefølge som postene i oppstillingsplanen for balansen og resultatregnskapet ifølge ny regel i regnskapsloven § 7-1a. Det er i henhold til forarbeidene til loven ikke konkrete rekkefølgekrav til øvrige noter, og det er ikke krav om å splitte noter som gjelder både balanse og resultat. Regnskapsregisteret har opplyst at de ikke vil ha innvendinger mot at det benyttes rekkefølgen med noter til resultatregnskap først og til balanse til slutt.