Top
GP Økonomi / Regnskap  / Høring – endringer i NRS 16 Årsberetning

Høring – endringer i NRS 16 Årsberetning

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer.

07.02.23

Skrevet av 
Hege Vikane, Regnskap Norge

Regnskapspliktige, bortsett fra små foretak, skal utarbeide årsberetning for hvert regnskapsår i henhold til regnskapsloven § 3-1. Nærmere krav til innhold i årsberetningen er gitt i regnskapsloven § 3-3a. I 2017 ble krav til årsberetning for små foretak fjernet ved lovendring. 

Høringsfrist er 7. mars 2023. 

De viktigste endringsforslagene er: 

 • Punkt 2.2 Norsk lovgivning:
  Omtalen av lovgivningen er oppdatert (se også nærmere om redegjørelsen om foretaksstyring, redegjørelsen om samfunnsansvar og taksonomiforordningen nedenfor).
 • Punkt 2.10 Opplysninger om miljø og 2.10.3 Ytre miljø:
  Omtalen av miljøinformasjon er endret for å fjerne utdatert tekst. Begrepet «ytre miljø» brukes fortsatt i regnskapsloven § 3-3a og forurensningsloven, og er derfor beholdt selv om begrepet fremstår som utdatert.
 • Punkt 2.10.2 Likestilling og diskriminering:
  Omtalen er utvidet med enkelte presiseringer, og en henvisning til at det er nærmere veiledning på nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir.no) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (ldo.no).
 • Punkt 2.11 Styreansvarsforsikring:
  Med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2021 eller senere er det krav til opplysninger i årsberetningen om hvorvidt det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner eller ikke, og i tilfelle om forsikringsdekningen.
 • Punkt 2.12 Ytelser og lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer i store foretak:
  Omtalen er utvidet med enkelte presiseringer som klargjør hvordan de ulike lovreglene på området virker sammen og kommer til anvendelse for allmennaksjeselskaper med aksjer tatt opp til handel på regulert marked, jf. endringer i allmennaksjeloven og regnskapsloven i kraft 1. januar 2021.
 • Punkt 2.13 Redegjørelse for arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven):
  Redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene etter åpenhetsloven skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider. I tillegg kan den inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. Virksomhetene skal i årsberetningen opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. Redegjørelsen skal avlegges første gang innen 30. juni 2023.

Mer informasjon om høring med høringsbrev og høringsutkast til NRS 16 Årsberetning finner du her.

Regnskap Norge vil behandle høringssaken i sitt fagutvalg.