Top
GP Økonomi / Skatt  / Er det tillatt å reversere avsatt utbytte?

Er det tillatt å reversere avsatt utbytte?

Blir det i så fall skatt likevel?

15.02.23

Skrevet av 
Jan Sørbø, RIID advokatfirma

Mange forventer et tøft 2023. Selv om det kanskje foreløpig går ganske godt, vet vi ikke hva fremtiden vil bringe. Hva om vi avsetter utbytte for regnskapsåret 2022 ved regnskapsavleggelsen til våren, men kommer til høsten og ser at ting går langt dårligere enn vi hadde forventet. Kan vi da i høst reversere utbyttet som ble vedtatt i vår?

Er det tillatt å reversere utbytte?

Ja, det er tillatt å reversere utbytte som ikke er utbetalt. Det må da fattes en beslutning om reversering av generalforsamlingen. Omgjøringsbeslutningen krever som hovedregel tilslutning fra samtlige aksjeeiere, dvs. enstemmighet. Dersom beslutningen bare berører en del av aksjeeierne, kreves tilslutning fra samtlige berørte aksjeeiere, og flertall som for vedtektsendring. GF-protokoll må skrives.

Husk at det ved utbyttebeslutningen kan være vedtatt utsatt utbetaling av utbyttet med inntil seks måneder. Kravet vil da forfalle til betaling til en nærmere fastsatt dato frem i tid i samsvar med generalforsamlingens beslutning. I mangel av beslutning om utsatt utbetalingstidspunkt anses utbyttet å forfalle til utbetaling straks, bare med rimelig tillegg av tid for iverksettelse av utbetalingen.

Forfalt ikke utbetalt utbytte vil utgjøre gjeld til aksjonær. Ved likviditetsproblemer kan aksjonæren akseptere å la midlene stå i selskapet. Aksjonæren har da en fordring på selskapet han eller hun må innta som formue på sin skattemelding.

Blir det skatt på reversert utbytte?

Ja eller nei.

Det er noen vilkår som må være oppfylt dersom besluttet utbytte ikke skal bli skattepliktig ved reversering.

  • Reverseringen må være begrunnet i økonomiske forhold, som betalingsvansker.
  • Reversering av utbytte må være besluttet av kompetent organ (normalt generalforsamlingen)
  • Reversering av utbytte må være fattet før utbetaling
  • Reversering av utbytte må være vedtatt før årsskiftet

Oppfylles disse vilkårene vil det reverserte utbyttet ikke bli beskattet.

Flertallskrav – kan jeg nekte å akseptere reversering av utbytte?

Merk at det i utgangspunktet er tilstrekkelig med simpelt flertall for å vedta utbyttet, mens det som hovedregel er krav til 100 % flertallenstemmighet – for å reversere utbyttet. En liten tue (aksjonær) kan altså velte stort lass her.

Årsaken til enstemmighetskravet, antas å være at aksjonæren ved utbyttebeslutningen har mottatt en fordring på selskapet. Denne fordringen kan ikke selskapet frata aksjonæren uten dennes samtykke, jf. aksjeloven § 5-20.