Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Har du planlagt sommerferien?

Har du planlagt sommerferien?

Nå haster det å planlegge sommerferien. Her går vi igjennom hvilke krav arbeidsgiver og arbeidstaker må forholde seg til ifølge ferieloven.

19.04.23

Skrevet av 
Alia Hammami, Regnskap Norge

Ofte ønsker mange ansatte å ta ferie samtidig rundt sommer og høytider, og i noen virksomheter kan dette skape bemanningsutfordringer. Med god ferieplanlegging vil arbeidsgivere lettere kunne planlegge bemanningen, og arbeidstakere vil få mulighet til å planlegge ferien sin.  

Hvilke krav til ferieplanlegging stiller ferieloven? 

Ifølge ferieloven §6-1 er det slik at: «Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7-9.» 

Arbeidstaker kan kreve å bli informert om ferietidspunkt senest 2 måneder før ferien «såfremt særlige ikke grunner er til hinder for dette» jf. ferieloven §6-2 1. ledd. F.eks. kan ansatte som ønsker å ta sommerferie i juni kreve å bli informert om ferietidspunkt allerede i april. 

Hvem har styringsrett på ferietidspunkt? 

Arbeidsgiver har styringsrett dersom det ikke blir enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker/arbeidstakers tillitsvalgte. Styringsretten kan begrenses av eventuelle individuelle eller kollektive avtaler.  

Det er allikevel noen unntak til dette i ferieloven: 

  • Arbeidstakere som er 60 år eller eldre kan selv bestemme tidspunkt for den ekstra ferieuken, men må varsle arbeidsgiver minst 2 uker i forveien.
  • Arbeidstakere kan kreve 3 uker sammenhengende ferie mellom 1. juni-30.september jf. ferieloven 7(1), med unntak av de som tiltrer etter 15. august i ferieåret.

Hva sier ferieloven om krav til ferieavvikling? 

Ifølge ferieloven §5-1 plikter arbeidsgiver å påse at arbeidstaker tar ferie etter ferielovens bestemmelser, og arbeidstaker plikter å ta lovfestet ferie.   

Ferieloven åpner opp for overføring av feriedager i noen tilfeller: 

  • Det er mulig å skriftlig avtale overføring av opptil 2 uker lovfestet ferie til påfølgende år.
  • Ansatte over 60 år kan ikke avtale å overføre den ekstra ferieuken i tillegg.
  • Feriedager som ikke er avviklet på grunn av 100 % sykefravær eller foreldrepermisjon overføres automatisk til neste år. 

Les vår artikkel om overføring av feriedager for mer informasjon. 

Hva med arbeidstakere uten full opptjening av feriepenger? 

Arbeidstakere uten full opptjening av feriepenger kan motsette seg å ta ut ferie i den grad feriepenger ikke dekker lønnsbortfallet ved feriefravær, med unntak av når arbeidsgiver innstiller driften helt eller delvis jf. ferieloven §5-5.