Top
GP Økonomi / Regnskap  / Oppdatert om nye terskelverdier for revisjonsplikt og fravalg fra 1. mai 2023

Oppdatert om nye terskelverdier for revisjonsplikt og fravalg fra 1. mai 2023

Regnskap Norge har fått avklart at det er de terskelverdiene som gjelder på tidspunktet for generalforsamlingen hvor årsregnskapet fastsettes som avgjør plikt til å velge eller mulighet til å fravelge revisjon.

27.04.23

Skrevet av 
Hege Vikane, Regnskap Norge

Avklaringen er gitt av Næringsdepartementet etter at Regnskap Norge tok opp uhensiktsmessigheten ved at foretak med omsetning mellom kr 6 og kr 7 mill i 2022, og som sanysnligivs ikke ville overstige grense på 7 mill de nærmeste årene, fikk plikt til å velge revisjon kun for året 2023 slik fortolkningen av ikrafttredelsestidspunktet lå an til å bli først.

Bakgrunn

Aksjeloven § 7-6 har regler om hvilke selskaper som kan unnlate revisjon etter gitte terskelverdier. I forskrift kunngjort 23. februar 2023, med ikrafttredelse 1. mai 2023, øker terskelverdier for omsetning fra kr 6 mill til kr 7 mill. Grensen for balansesum øker fra kr 23 mill til kr 27 mill.

Siste årsregnskap er grunnlag for å vurdere revisjonsplikt etter terskelverdiene påfølgende år. Revisjonsplikt for 2023 baserer seg på årsregnskap for 2022.

Tidligere uttalelse fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund

Vi har tidligere referert til Regnskapsregisteret i Brønnøysund sin vurdering av virkningstidspunkt for nye terskelverdier. De mener terskelverdier 31. desember 2022, altså kr 6 mill i omsetning, skal legges til grunn ved vurdering plikt til å velge eller mulighet til fravalg revisjon for 2023. I praksis innebærer dette at forskriftsendring med forhøyede terskelverdier først får virkning 1. januar 2024 for regnskapsåret 2023.

Ny uttalelse fra Nærings- og fiskeridepartementet

Vi har stilt spørsmål til Nærings- og fiskeridepartementet om hvordan de nye terskelverdiene skal anvendes for selskaper som har omsetning mellom gammel og ny terskelverdi på henholdsvis kr 6 mill og 7 mill for regnskapsåret 2022.

Departementet legger til grunn at det er de til enhver tid gjeldende terskelverdier på tidspunkt for generalforsamling som fastsetter årsregnskapet som avgjør plikt til å velge eller mulighet til å fravelge revisjon. Generalforsamlingsdato før eller etter ikrafttredelsesdato 1. mai 2023 avgjør hvilke terskelverdier som skal legges til grunn.

Revisjonsplikt for 2023 basert på årsregnskap for 2022

Selskaper som i 2022 har driftsinntekter som overskrider gammel terskelverdi på kr 6 mill, men som er under ny terskelverdi på kr 7 mill, har i utgangspunktet plikt til å velge revisjon fra og med 2023. Dersom selskapet avholder generalforsamling og fastsetter årsregnskapet for 2022 før ikrafttredelse av nye terskelverdier 1. mai 2023, gjelder den gamle terskelverdi på kr 6 mill. Selskapet har således plikt til å velge revisjon for 2023. Departementet vurderer at det ikke er noe som hindrer at disse selskapene kan fra og med 1. mai 2023 fravelge revisjon for året 2023 dersom øvrige vilkår i aksjeloven § 7-6 er oppfylt.

Selskaper med driftsinntekter i 2022 mellom kr 6 mill og kr 7 mill, som avholder generalforsamling etter 1. mai 2023, kan legge nye terskelverdier til grunn. Disse selskapene har derfor ikke plikt til å velge revisjon for 2023.

Selskaper som tidligere har hatt revisjonsplikt, og som har omsetning under kr 7 mill i 2022, har mulighet til å fravelge revisjon fra og med 1. mai 2023 i samsvar med vilkårene i aksjeloven § 7-6.

Vedlegg:

Brev 25. april 2023 fra Næringsdepartementet til Regnskap Norge om revisjonsplikten og nye terskelverdier