Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Kan vi forutsi hvor mange investorer Norge vil miste til Sveits?

Kan vi forutsi hvor mange investorer Norge vil miste til Sveits?

Norske investorer har allerede tatt med seg 43 milliarder til Sveits. Hvor mange formuende Norge vil miste til Sveits de kommende årene vet vi ikke sikkert, men det finnes metoder for å se inn i spåkulen.

16.05.23

Skrevet av 
Svein Austheim, Regnskap Norge

Ifølge Dagens Næringsliv hadde 1 700 nordmenn over 100 millioner i formue i 2020. Av disse har 49 nå flyttet til Sveits, og de har tatt med seg 43 milliarder i formue.  

Det betyr at i løpet av en periode på 3 år har 3 prosent av Norges rikeste pakket flyttelasset og satt kursen mot Sveits. Hvis denne utviklingen fortsetter, og 3 prosent velger å flytte ut også de neste 3 årene, vil antall formuende nordmenn synke med ytterligere 48 personer. I så fall vil det i 2026 være 1 603 nordmenn med over 100 millioner i formue. 

Hvis vi antar at denne utviklingen fortsetter, vil alle rike nordmenn til slutt ende opp i Sveits, fordi trafikkstrømmen går én vei. Dette er selvfølgelig et svært usannsynlig fremtidsbilde, men hva om vi endrer forutsetningene? 

Skattenivåer har en tendens til å endre seg over tid. De påvirkes av både politiske prioriteringer og økonomiske forutsetninger. Det er ikke urimelig å anta at en fremtidig ny regjering endrer på skattetrykket. For eksempel ved å redusere utbytteskatten eller endre formuesskatten. Det kan bety at noen utflyttere velger å flytte hjem igjen.  

Hvis vi antar at 3 prosent fremdeles flytter ut, men at 1 prosent returnerer til Norge, får vi en trafikkstrøm som går begge veier. Dette kan modelleres slik: 

Fra Norge til og fra Sveits_1280x800.png

Forutsetter vi at trafikkmønsteret er konstant, og samtidig ser tilstrekkelig mange 3-års perioder fremover i tid, vil 1 275 rike nordmenn bo i Sveits og 425 i Norge.  

Dernest vil ikke flyttestrømmen påvirke antall personer i hvert land. Dette vil faktisk være status quo inntil andelen som flytter mellom landene eventuelt endrer seg og/eller at det blir flere rike nordmenn (som har over 100 millioner i formue). Det finnes altså et likevektspunkt i modellen hvor antall rikinger i hvert land slutter å endre seg når vi ser fremover i tid.  

Denne likevekten inntreffer når 3 prosent av de som flytter fra Norge utgjør nøyaktig like mange som 1 prosent av de som flytter hjem igjen fra Sveits. Dette stemmer fordi 1 prosent av 1 275 utgjør 13 personer (etter litt avrunding),  
og 3 prosent av 425 utgjør 13 personer. Altså er det akkurat like mange som flytter ut og hjem igjen, slik at flyttestrømmene utligner hverandre. Totalt antall personer i hvert land forblir da uendret.  

Tror vi at det kommer til å ende slik? Nei, vi gjør ikke det. Vi antar at både flyttemønsteret og antall formuende i Norge kommer til å endre seg i årene fremover. Det er likevel spennende å få et innblikk i hvordan fremtiden faktisk vil se ut dersom den historiske utviklingen framskrives.  

Hvordan spå fremtiden? 

Modellen vi har benyttet for å finne det fremtidige likevektspunktet er basert på en såkalt «Markov-kjede». Den er svært godt egnet for å analyse tilstander og trafikkmønstre som endrer seg over tid med en gitt sannsynlighet. Som flyttemønstre, forbruksmønstre, spisemønstre, betalingsmønstre, atferdsmønstre og så videre. 

Modellen kan du også bruke til å formulere en løsning på utfordringer du møter i din virksomhet – eller hos dine kunder. For eksempel kan du dele inn kundeporteføljen i gode betalere (A) og dårlige betalere (B), og finne ut av hvordan sammensetningen av A og B-kunder til slutt vil bli. Hvis en av dine kunder har lansert et nytt produkt, kan du også finne ut av om satsningen vil bli vellykket eller ikke.  

Det eneste du trenger er kunnskap om kundenes atferdsmønster, og hvordan du skal gå frem for å beregne det fremtidige likevektspunktet. Den gode nyheten er at Markov-kjeder enkelt kan formuleres og løses i Excel – hvis du vet hvordan det gjøres. Det er også enkelt å oppdatere resultatene hvis du henter inn nye tall som tilser at preferanser og atferdsmønster har endret seg. 

Forstå kjøpsatferd og forutsi kundens preferanser 

I et nytt nettkurs viser vi deg hvordan du skal gå frem for å modellere og løse slike problemer – steg for steg. Du får også et oppsett i Excel som gjør det enkelt å sette i gang med egne prosjekter.  

Les mer om kurset «Forstå kjøpsatferd og forutsi kundens preferanser – finn løsningen i Excel».