Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Endring i særregler for hjemmekontor som ambulerende virksomhet

Endring i særregler for hjemmekontor som ambulerende virksomhet

Når hoveddelen av arbeidet utføres fra hjemmekontor i en sone med lavere sats enn der arbeidsgiver er registrert er det ikke lenger anledning til å benytte lavere sats for arbeidsgiveravgift.

27.01.22

Skrevet av 
Alia Hammami, Regnskap Norge

Hjemmekontor har blitt mye mer vanlig under pandemien. Når det utføres arbeid fra hjemmekontor som ligger i en annen sone enn der arbeidsgiver er registrert, anses dette i utgangspunktet som ambulerende virksomhet.

I 2022 har det kommet endring i særreglene for beregning av arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet.

Reglene for ambulerende virksomhet gjelder ikke for sektorunntatte virksomheter der arbeidsgiver etter avgiftsvedtaket § 4 alltid skal beregne arbeidsgiveravgift etter høyeste sats, 14,1 %, uavhengig av virksomhetens plassering.

I 2021 gjaldt bestemmelsen om bruk av avgiftssatsen der hoveddelen av arbeidet utføres også i de tilfellene hvor denne satsen var lavere jf. avgiftsvedtaket for 2021 § 1(4) første punktum. 

Fra 2022 ble særreglene for beregning av arbeidsgiveravgift ved ambulerende virksomhet endret jf. avgiftsvedtaket for 2022 § 1 (4) andre punktum, og adgangen til å bruke den reduserte satsen der det ambulerende arbeidet utføres gjelder nå kun for stedbundet virksomhet, og kan ikke lenger anvendes for fjernarbeid/ ikke stedbundet virksomhet som f.eks. hjemmekontor:

  • (4) Utføres hoveddelen av arbeidstakerens arbeid i en annen sone enn der virksomheten anses å bli drevet etter annet ledd, og enhetsregisterreglene på grunn av virksomhetens art ikke påbyr at underenhet registreres i sonen hvor arbeidet utføres (ambulerende virksomhet), benyttes satsen i denne andre sonen hvor arbeidet utføres, på den del av lønn mv. som knytter seg til dette arbeidet. Dette gjelder likevel ikke for ambulerende virksomhet som ikke trenger å utføres på et bestemt sted (fjernarbeid), når arbeidet utføres i en sone med lavere sats. Med hoveddelen av arbeidet menes her mer enn halvparten av antall arbeidsdager arbeidstakeren har gjennomført for arbeidsgiveren i løpet av kalendermåneden. Arbeidsgiveravgift av etterbetaling av lønn mv. beregnes forholdsmessig med de satsene som skal benyttes på lønn mv. til den enkelte arbeidstaker, for arbeid utført i inneværende kalendermåned. For etterbetaling som er knyttet til aktiviteter som nevnt i § 4 første ledd, skal likevel arbeidsgiveravgift beregnes etter satsen for sone I.

Dette betyr at når hoveddelen av arbeidet er utført fra hjemmekontor i en sone med lavere sats enn der arbeidsgiver er registrert kunne det brukes lavere sats for beregning av arbeidsgiveravgift i 2021, mens i 2022 må den høyere satsen der arbeidsgiver er registrert brukes. Dersom hjemmekontoret er i en sone med høyere sats enn der arbeidsgiver er registrert må det fortsatt brukes høyere sats når hoveddelen av arbeidet utføres fra hjemmekontoret.

Les mer på  Skatte-ABC