Top
GP Økonomi / Tjenester  / Økonomiledelse / Strategiarbeid

Strategiarbeid

Trenger du hjelp for å komme i gang med strategiarbeidet eller for å lede prosessen, har vi ressurser som kan bidra.

Kjenner du til begreper som visjon, misjon, verdier, mål, strategi og SWOT-analyse? Da har du sannsynligvis deltatt i strategiarbeid allerede. Strategi er per definisjon hva man overordnet skal gjøre for å nå sine mål.

SWOT-analyse

En SWOT-analyse innebærer å lage en oppstilling over det man mener er virksomhetens styrker (Strenghts), svakheter (Weaknesses), muligheter (Opportunities) og trusler (Threats). Gjennom analysen oppnår man en felles forståelse for status i virksomheten og hva det konkret bør arbeides med.

Svakheter må man enten velge å leve med eller gjøre noe med. Uansett er det viktig at de blir identifisert. Bedriftens styrker, og ikke minst de styrkene man har sammenlignet med konkurrentene, bør benyttes til å skape muligheter. Muligheter kan også oppstå fordi det oppstår nye behov i markedet. Covid-19 er et eksempel på en trussel for en del bedrifter, samtidig som den har gitt muligheter for andre. Skal vi starte med produksjon av sittevernsutstyr med bakgrunn i de styrkene vi har?

Covid-19 er nevnt som en trussel svært få forutså. Andre trusler kan være store endring er rammebetingelser som medfører at våre produkter og tjenester ikke er så aktuelle lenger. Det må forventes at markedet da vil kunne gå betydelig ned.

Visjon

En bedrift av en viss størrelse bør ha en visjon. Visjonen er ledestjernen, det langt der fremme som vi som bedrift og som ansatte skal strekke oss imot. GP Gruppen har som visjon å bidra til at du lykkes. «Du» i denne sammenhengen vår kunde, og kan vi bidra til at du lykkes, så har også vi lykkes.

Misjon

En misjon handler om hva som er virksomhetens oppdrag på denne jord. En bedrift uten en misjon vil selvsagt aldri kunne overleve. GP Økonomi har definert dette som vår misjon:

GP Økonomi skal styre og utføre alle eller de delene av økonomi- og regnskapsfunksjonen som en virksomhet ønsker at andre skal utføre for dem.

Verdier

Et selskap bør definere sine verdier og kunne forklare hva man legger i dem. Verdigrunnlaget skal være rammen for hvordan ansatte omgås med ansatte, ansatte med kunder og hvordan bedriften oppleves både internt og eksternt. Det er særdeles viktig å danne et felles verdigrunnlag for å sikre at alle medarbeidere trekker i samme retning. Hvis en medarbeider har andre verdier enn resten av organisasjonen, er det vanskelig å jobbe for felles visjon og misjon. Bedriftens hvorfor står sentralt i utformingen av verdigrunnlaget:

  • Hvorfor er vi til?
  • Hva skal vi være for kunder og kontakter?
  • Hvilken opplevelse skal kunden ha etter kontakt med oss?
  • Hvordan skal vi differensiere oss fra konkurrentene?

Uten å ha det klart for seg hvorfor virksomheten drives, kan medarbeidere vanskelig jobbe etter et tilhørende verdisett.

Forretningsidé

Forretningsidéen handler om hva bedriften skal tilby markedet og det som skaper inntekter. Å tilby produkter og tjenester som ingen vil ha, er en dårlig forretningsidé. For eksempel gir det «å selge sand i Sahara» lite inntekter, mens det å selge motorsykkelturer gjennom ørkenen kanskje er en noe bedre idé?

Som eksempel kan vår forretningsidé nevnes:
GP Økonomi sin forretningsidé er å være hele eller en del av virksomhetens økonomi- og regnskapsavdeling. Selskapet skal drive forretning ved å tilby markedet relevante produkter og tjenester.

Mål

Et selskap av en viss størrelse bør definere sine hovedmål, for eksempel for en 3-års periode. Delmål kan settes for en kortere periode, for eksempel per år.

Målsettinger kan settes innenfor mange områder som personal, produkter, marked og økonomi. Eksempler på målsettinger kan være: vi skal gå fra å være nummer tre til å bli nummer to målt i omsetning i vårt markedsområde, vi skal ha et driftsresultat på minst 8 %, vi skal ha en egenkapital på minimum 20 % osv.

Strategi

Med strategi menes hvordan man skal gå fram for å nå sine mål. La oss anta at en bedrift har som mål å vokse med 30 % per år. Da kan strategien for eksempel være å gjøre oppkjøp.

For virksomheter av en viss størrelse og virksomheter som planlegger å vokse, vil det være nødvendig å jobbe med strategien både administrativt og ikke minst i styret.

Handlingsplan

Mange blander sammen begrepene strategi og handlingsplan. Strategien er det overordnede, handlingsplanen beskriver de konkrete planene (det man skal gjøre) for eksempel for neste år.

Handlingsplanen bør skrive hva, hvem og når – det vil si hva som skal gjøres, hvem som har ansvaret og når det skal skje. Planen skal selvsagt bygge på den strategien som er lagt og for å bidra til at selskapets mål blir nådd.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.