Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Permisjonsbeskrivelsene i a-meldingen endres

Permisjonsbeskrivelsene i a-meldingen endres

Kodelisten for permisjoner endres fra og med 2023, slik at beskrivelsen viser om en permisjon er lovfestet eller ikke.

18.01.23

Skrevet av 
Alia Hammami, Regnskap Norge

Ved å skille mellom lovfestet og ikke lovfestet permisjon vil man i større grad kunne automatisere saksbehandlingsprosesser for NAV, pensjonsinnretningene og andre brukere av Aa-registeret.

Oversikt over nye permisjonsbeskrivelser

Permisjonsbeskrivelser fra og med 2023 Gamle permisjonsbeskrivelser
Permisjon med foreldrepenger Permisjon med foreldrepenger
Permisjon ved militærtjeneste Permisjon ved militærtjeneste
Utdanningspermisjon (ikke lovfestet) Utdanningspermisjon
Utdanningspermisjon (lovfestet) Utdanningspermisjon
Andre ikke-lovfestede permisjoner Velferdspermisjon
Andre lovfestede permisjoner Velferdspermisjon

Arbeidstakers rett til medlemskap i pensjonsordning ved permisjon

Banker og pensjonsinnretninger som benytter a-ordningsdata til beregning av OTP har behov for å vite om en permisjon er lovfestet eller ikke for å avklare arbeidstakers rett til medlemskap i pensjonsordningen i permisjonstiden jf. Lov om innskuddspensjon §4-3:

Lovfestet permisjon

Når arbeidstaker har permisjon i et fastsatt tidsrom og skal tilbake i stilling hos samme arbeidsgiver etter endt permisjon, skal arbeidstaker være medlem av pensjonsordningen i permisjonstiden.

Ikke lovfestet permisjon

Arbeidsgiver kan bestemme om arbeidstaker med ikke lovfestet permisjon skal meldes ut av pensjonsordningen eller ikke. Dette fremkommer av pensjonsavtalen.

Det åpnes opp for at arbeidsgiver kan sette regler for arbeidstakers medlemskap i pensjonsordningen, og dette skal presiseres i avtalen mellom arbeidsgiver og pensjonsinnretningen.

Nye beskrivelser gir fordeler til flere

Pensjonsinnretningene

  • redusert behov for manuell oppfølging av regelverksetterlevelse
  • ikke lenger behov for å «tolke» om en permisjon er lovfestet eller ikke lovfestet

Arbeidstakere

  • muligheten for å feilaktig beholde medlemskap eller bli utmeldt av pensjonsordningen reduseres

Arbeidsgivere

  • manuell rapportering av permisjonstype til pensjonsinnretningene blir ikke lenger nødvendig

NAV

  • beregning og avklaring av ytelser i NAV blir enklere

Hva du som rapporterer permisjoner i a-meldingen gjøre?

I nyhetsbrev a-ordningen desember 2022  anbefaler Skatteetaten følgende for nye permisjonstyper i overgangen fra 2022 til 2023:

Anbefalt løsning: Beholde startdato på permisjonen og PermisjonsID, og bytte permisjonsbeskrivelse. Forretningsregel F276 er skrudd av i januar og februar 2023, for å unngå at den slår ut ved bytte til nye permisjonskoder.

Alternativ løsning: Avslutte eksisterende permisjon, og opprette ny permisjon med ny startdato, ID og beskrivelse. Ulempen ved å benytte denne metoden er at arbeidstaker blir stående uten permisjon frem til a-melding for januar blir levert.

Regnskap Norge anbefaler også at du tar kontakt med systemleverandør for spørsmål relatert til håndtering av dette i deres lønnssystem.

Skatteetatens veiledning til a-meldingen

Nyhetsbrev a-ordningen desember 2022