Top
GP Økonomi / Bærekraft  / Nye regler om bærekraftsrapportering foreslått

Nye regler om bærekraftsrapportering foreslått

Regnskap Norge støtter forslag om harmonisering av rapporteringspliktige foretak samt at en annen revisor eller en alternativ attestant også skal kunne attestere bærekraftsrapportering.

26.09.23

Skrevet av 
Hege Vikane, Regnskap Norge

Norske virksomheter blir pålagt å rapportere på bærekraft etter EUregler. Dette krever regulering i norsk lovgiving. Regnskap Norge har avgitt høringssvarVerdipapirlovutvalgets utredning i NOU 2023:15 Bærekraftsrapportering.

Hvem blir rapporteringspliktige?

Virksomhetens størrelse og foretakstype er avgjørende for rapporteringsplikt.

Rapporteringsplikt vil gjelde for foretak som overstiger to av tre vilkår:

  • omsetning 320 mill.
  • balansesum 160 mill.
  • 250 årsverk

Flertallet i utvalget forslår å harmonisere rapporteringspliktige foretakstyper med Corporate Sustanibility Reporting Directive (CSRD). Dette vil omfatte AS, ASA, ANS og KS med selskapsdeltakere, banker, kredittforetak og forsikringsforetak.

Mindretallet forslår at alle fortakstyper etter regnskapsloven § 1-2 skal ha rapporteringsplikt. Dette vil i tillegg omfatte for eksempel samvirkeforetak, stiftelser, foreninger mv.

Regnskap Norge støtter flertallets forslag om å harmonisere rapporteringspliktige foretak i Norge med direktivet. Vi mener at de aktuelle foretakstypene i hovedsak driver næringsvirksomhet, og disse vil ha behov for å rapportere bærekraftsinformasjon i sin verdikjede, eksempelvis til investorer, oppdragsgivere og långivere. Basert på erfaring kan flere foretakstyper gis rapporteringsplikt på et senere tidspunkt.

Hvem skal bekrefte bærekraftsrapportering?

Etter CSRD er utgangspunktet at selskapets valgte revisor for årsregnskapet også skal attestere bærekrafsrapportering, som inngår i styrets årsberetning. Utvalget foreslår å tillate at en annen revisor eller en alternativ tilbyder av attestasjonstjenester også skal kunne attestere bærekraftsrapportering.

Regnskap Norge støtter utvalgets forslag, som vil tilføre både kapasitet og kompetanse innen attestering av bærekraftsrapportering.

Bakgrunn for nytt regelverk om bærekraftsrapportering

EU-direktivet om bærekraftsrapportering, Corporate Sustanibility Reporting Directive (CSRD) trådte i kraft 5. januar 2023. Direktivet skal gjennomføres i nasjonal lovgiving innen 6. juli 2024.

Verdipapirlovutvalget la 22. mai 2023 frem sin utredning i NOU 2023:15 Bærekraftsrapportering.

Gjennomføring av CSRD innebærer krav om nasjonale regler med omfattende rapportering i samsvar med europeiske standarder for bærekraftsrapportering. EU-kommisjonen peker i sin begrunnelse for nytt regelverk på økende etterspørsel etter bærekraftsinformasjon. De hevder at dagens regelverk for bærekraftsrapportering ikke gir interessenter nok informasjon til å ta informerte beslutninger.

Et enhetlig og konsistent regelverk for rapportering forventes å redusere omfang av direkte henvendelser til foretakene. Økt rapportering vil også kunne bidra til å øke bevissthet i foretakene om bærekraftsrelaterte risikoer og muligheter.

Formålet med det nye regelverket er å legge til rette for omstilling til en mer bærekraftig økonomi i samsvar med EUs handlingsplan «Europas grønne giv» og FNs bærekraftsmål.

Nytt regelverk er foreslått innarbeidet i regnskapsloven og revisorloven, samt mindre endringer i en rekke andre lover.

Bærekraftsrapporteirng skal etter forslaget inngå i styrets årsberetning.

De nye direktivreglene fra EU må i stor grad implementeres i norsk lovgiving, det er få nasjonale valgmuligheter.

Les Regnskap Norges høringssvar her