Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Endringer i regnskapsloven for regnskapsåret 2017

Endringer i regnskapsloven for regnskapsåret 2017

Fjerning av krav om årsberetning og innføring av begrenset regnskapsplikt for små foretak får virkning for regnskapsåret 2017. For andre enn små foretak gjeninnføres imidlertid kravet om redegjørelse for likestilling og diskriminering i årsberetningen.

19.12.17

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Regnskap Norge har tidligere omtalt tilrådingene fra Finanskomiteen i Innst. 46 L (2017-2018).  De omtalte endringene i regnskaps- og aksjelovgivningen ble sanksjonert 15. desember 2017 og trer i kraft 1. januar 2017 med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere. Regnskap Norge ønsker i den forbindelse å kommentere følgende:

Årsberetning for små foretak
Det at lovendringene gjelder med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere, betyr i praksis at små foretak ikke behøver å utarbeide årsberetning for regnskapsåret 2017.

Begrenset regnskapsplikt for små foretak
Regnskapspliktige enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper som oppfyller vilkårene for små foretak, kan ifølge regnskapsloven ny § 3-2 b første ledd utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen når dette kan anses som god regnskapsskikk for slike regnskapspliktige. Adgangen gjelder imidlertid ikke for ansvarlige selskaper der en eller flere av deltagerne er en juridisk person med begrenset ansvar.

Det er ikke utviklet noen god regnskapsskikk for små foretak som ønsker å utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen. Selv om den nye lovbestemmelsen gjelder med virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere, kan adgangen til å utarbeide årsregnskap basert på skatterapporteringen etter Regnskap Norges oppfatning ikke benyttes før det foreligger en god regnskapsskikk på området. Det antas derfor at endringen ikke får noen praktisk betydning for regnskapsåret 2017.

Opplysninger om likestilling og diskriminering i årsberetningen
Regnskap Norge informerte i juni 2017 om at kravet om å redegjøre i årsberetningen for status når det gjelder likestilling skulle oppheves med virkning fra 1. januar 2018. Endringen kom som et ledd i innføringen av ny lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven).

Den 11. desember 2017 vedtok imidlertid Stortinget nye bestemmelser i likestillings- og diskrimineringsloven og regnskapsloven

  • Alle foretak som ikke er små foretak skal opplyse i årsberetningen om den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling, herunder planlagte og iverksatte tiltak.
  • Foretak som ikke er små foretak og som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte skal gi ytterligere opplysninger i årsberetningen. Slike foretak skal i tillegg redegjøre for planlagte og iverksatte tiltak for å fremme lovens formål om likestilling uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (diskriminering).

Kravene om redegjøre for likestilling og diskriminering gjelder ikke for små foretak som ikke har plikt til å utarbeide årsberetning, jf. ovenfor.

Også disse endringene skal tre i kraft 1. januar 2018 og antas å få virkning for regnskapsår avsluttet 31. desember 2017 eller senere.