Top
GP Økonomi / Skatt  / Kryptovaluta i personlig skattemelding

Kryptovaluta i personlig skattemelding

Lurer du på hvordan du fører bitcoin og annen digital valuta i skattemeldingen? Vi forsøker å gi deg svar.

25.04.18

Skrevet av  Per-Ole Hegdahl, Regnskap Norge

Del

Bitcoin og annen digital valuta omfattes av skattelovens alminnelige regler for forumes- og inntektsbeskatning. Dette innebærer at kryptovaluta er formuesobjekter i skatterettslig forstand og at gevinster ved salg er skattepliktige og at tap er fradragsberettiget.

Formue

Kryptovaluta kan normalt veksles inn i andre valutaer eller varer eller tjenester. Det innebærer at kryptovalutaen, eller verdien av denne, skal oppgis som formuesobjekt i skattemeldingen. Det er verdien pr 1. januar i året etter inntektsåret som skal oppgis i skattemeldingens post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue».

Dette innebærer at dersom du eier bitcoins som kan veksles inn i kr 70 000 NOK pr. 1 jan. 2018, er det dette beløpet som skal oppgis som formuesverdi i skattemeldingen post 4.5.4. for 2017.

Et nyttig sted for å finne rett verdi på kryptovaluta er www.coinmarketcap.com. Ved å gå inn på denne siden å velge «Historical data» og dato samt «closing», finner du sluttkursen som skal oppgis som formuesverdi. 

Inntekt

Det er de ordinære skattereglene som også gjelder for kjøp og salg av kryptovaluta. I den forbindelse kan det være verdt å merke seg at ombytting av kryptovaluta med andre ordinære valutaer, andre kryptovalutaer eller i andre formuesgjenstander, er å anse som realisasjon og utløser beskatning. Som vanlig blir gevinst eller tap å fastsette til differansen mellom utgangsverdi og inngangsverdi. Normalt er dette kun et verdsettelsesspørsmål.

I tillegg vil utgifter til megler eller andre utgifter i forbindelse med kjøp og salg, komme til fradrag i den skattepliktige gevinsten, eller motsatt øke det fradragsberettigede tapet.

Gevinst som vurderes som kapitalinntekter skal føres i din skattemelding under post 3.1.2 «Annen inntekt», mens tap føres i post 3.3.7 «Andre fradrag».

Her som ellers ved kjøp og salg av aksjer eller andre varer eller formuesobjekter, vil betydelig aktivitet, av et stort omfang, som også er egnet til å gå med overskudd over tid, kunne bli å anse som næringsvirksomhet. Det innebærer at inntekten da vil kunne anses som næringsinntekt og at marginal skattesats blir hele 49,9% for 2017, mot 24% dersom kjøp og salg ble definert som kapitalinntekt. Dersom gevinsten/tapet vurderes som virksomhetsinntekt skal den føres i næringsoppgave 1.

Skattemeldingen  

Siden aktørene som har etablert en kryptovaluta ikke har rapporteringsplikt til skattemyndighetene, er det hver og en av oss som selv har ansvaret for å rapportere formue og inntekter i tilknytning til kryptovaluta. Dette gjøres i skattemeldingen.

Vi anbefaler at du gjør rede for hvordan du har beregnet formue i kryptovaluta og tilsvarende gir informasjon om hvordan gevinster og tap er beregnet.

Er du usikker på hvordan du skal fastsette formuesverdien eller beregne en gevinst eller et tap relatert til kryptovaluta, kan det være fornuftig å snakke med en regnskapsfører. På denne måten unngår du feil og i verste fall sanksjoner fra skatteetaten, på grunn av uriktige formuesverdifastsettelse eller feilberegnet inntekt eller tap.