Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Er det likelønn i regnskapsbransjen?

Er det likelønn i regnskapsbransjen?

Regnskap Norge har dykket ned i tallene fra årets lønnsundersøkelse og kan avsløre at kvinner og menn har lik lønn når vi stiller krav til lik bakgrunn og arbeidssituasjon. Målt ved median tjener faktisk kvinner litt mer.

31.10.18

Skrevet av  Svein Austheim, Regnskap Norge

Del

Lønnforskjell mellom kvinner og menn

For å forstå hvordan vi har kommet frem til dette resultatet trengs det både perspektiv og kontekst. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er og blir et omdiskutert tema. En betydelig innsats er lagt ned for å forstå årsakene og hva man kan gjøre for å redusere de. For eksempel opprettet regjeringen Stoltenberg II en likelønnskommisjon ledet av Anne Enger tilbake i 2006. Kommisjonen fikk i oppgave å gi en samlet beskrivelse av lønnsforskjellene, og foreslå tiltak for å utjevne ulikhetene. Dette er altså tolv år siden, men situasjonen i dag er at lønnsforskjellene omtrent er uforandret.

Dette stadfestes av Statistisk Sentralbyrå som i forbindelse med likelønnsdagen 19. oktober publiserte en video på facebook. Her påpeker de at kvinners lønn nå utgjør 93 prosent av menns lønn målt ved median. De fremhever 3 forhold som kan forklare denne forskjellen. Nummer 1 er at deltidsansatte har et gjennomgående lavere lønnsnivå enn heltidsansatte, og at deltidsarbeid er mer utbredt blant kvinner. Nummer 2 er at arbeidsmarkedet er segregert, altså at menn og kvinner er konsentrert i forskjellige yrker og stillingsnivåer. Nummer 3 er at det jobber langt flere kvinner enn menn i offentlig sektor.

Likelønn har også en rettslig dimensjon. I henhold til likestillings- og diskrimineringsloven skal kvinner og menn ha lik lønn når de utfører samme arbeid eller arbeid av lik verdi, i samme virksomhet.

Likelønnskommisjonen vurderte det rettslige aspektet i NOU 2008: 6 (punkt 13.3), men fant at forholdet i stor grad var oppfylt. De konkluderte med at det vi kan kalle ren (ubegrunnet) lønnsforskjell – at kvinner lønnes lavere enn menn selv om de utfører likt arbeid hos samme arbeidsgiver – synes å være et marginalt problem i Norge.

Dette funnet underbygges av vår analyse. Vi har riktignok ikke mulighet til å sammenstille lønnsnivåer innad i samme bedrift, men vi har mulighet til å sammenstille lønnsnivå på tvers av regnskapsbedrifter ved å sette kriterier for likeverdighet. Følgende forhold ble valgt ut for å sikre likhet i bakgrunn og arbeidssituasjon hos kvinner og menn:

  • Konsesjon: Autorisert regnskapsfører
  • Type virksomhet: Regnskapsbedrift
  • Stillingsnivå: Medarbeider
  • Personalansvar: Nei
  • Eierinteresser: Nei
  • Stillingsprosent: 100 prosent (ingen oppjustering av deltidsansatte til heltidsekvivalent)
  • Arbeidstid: 7,5 timer per dag og 37,5 timer per uke
  • Midlertidige lønnsforhold: Nei (årslønn er ikke påvirket av f. eks ulønnet permisjon, langtidssykemelding, foreldrepermisjon eller lignende)
  • Utdanning: Bachelornivå – 3 år
  • Erfaring: Minimum 6 år

Totalt 32 menn og 133 kvinner oppfyller disse kriteriene. Når vi sammenstiller deres lønnsnivå, målt ved årlig fastlønn, finner vi at det er omtrent ingen lønnsforskjell mellom kvinner og menn. Målt ved gjennomsnitt tjener menn 2 prosent mer enn kvinner, og målt ved median tjener kvinner 2 prosent mer enn menn. Dette indikerer definitivt lik lønn for arbeid av lik verdi, og i tillegg at kvinner har et noe jevnere lønnsnivå enn menn.

For mer informasjon om lønnsforskjeller kan vi anbefale vår tidligere artikkel om utviklingen i lønnsulikhet blant autoriserte. Den tar for seg fordelingen av lønnsinntekt på overordnet nivå og vurderer resultatene fra lønnsstatistikken opp mot SSB sine gjennomsnittstall.

Kilder:

SSB på facebook – video i forbindelse med markering av likelønnsdagen 2018

NOU 2008: 6 – Kjønn og lønn – Fakta, analyser og virkemidler for likelønn

Regnskap Norges lønnsstatistikk 2018