Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Opposisjonspartiene enige om en rekke krisetiltak

Opposisjonspartiene enige om en rekke krisetiltak

Regjeringen får pålegg om 23 punkter som dreier seg om å forlenge ulike ordninger, som permitterings- og dagpengeordningene.

19.01.21

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Hensikten med påleggene er å forstørre og forlenge de gjeldende krisepakkene.

Flertallet i opposisjonen stiller seg bak en videreføring av forsterket permitteringsordning og tiltak for bedriftene frem til 1. oktober. De er også enige om å forlenge kompensasjonsordningen frem til 1. juli.

De 24 punktene det er enighet om:

1. Stortinget ber regjeringen utvide permitteringsperioden til 01.10.2021

2. Stortinget ber regjeringen forlenge forhøyet sats for dagpenger, 80 prosent av dagpengegrunnlag opp til 3G, til 01.10.2021

3. Stortinget ber regjeringen vurdere utsette arbeidsgiverperiode II til 1. juli 2021

4. Stortinget ber regjeringen oppheve ventetid på tre dager for motta dagpenger til 01.10.2021

5. Stortinget ber regjeringen forlenge maksimal periode for mottak av dagpenger til 01.10.2021, også for de tilfeller som gikk ut over maksimal periode fra 1. november til datoen endringen er implementert

6. Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere til 01.10.21 med sammenlikningsgrunnlag 2019.

7. Stortinget ber regjeringen forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye tilfeller) fram til 01.10.2021

8. Stortinget ber regjeringen forlenge midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende til 01.07.2021

10. Stortinget ber regjeringen videreføre veilederen om avhending av bolig eller andre eiendeler for innvilget sosialhjelp til 01.10.2021

11. Stortinget ber regjeringen raskest mulig opprette en krisestøtteordning for studenter som har opplevd inntektstap grunnet coronapandemien i vårsemesteret 2021. Ordningen skal være mer tilgjengelig og ha en høyere stipendandel enn ordningen våren 2020 og ta utgangspunkt for en ramme hvor stipendene utgjør 1 mrd. kroner.

12. Stortinget ber regjeringen sørge for at delvis permitterte drosjesjåfører må på meldekort kunne registrere den tid man faktisk har hatt kjøring, ikke all ventetid mellom oppdrag

13. Stortinget ber regjeringen styrke mulighetene for at bedriftsintern opplæring kan bli et reelt alternativ til permitteringer, også for store industribedrifter.

14. Stortinget ber regjeringen i tiltakspakken som er varslet i januar fremme forslag om en pakke på minimum 1 mrd. med forsterkede arbeidsretta tiltaksplasser for arbeidsledige og permitterte, økte ressurser til oppfølging og veiledning av permitterte og arbeidsledige, samt styrking av midlene til bedriftsintern opplæring og partsstyrte kompetansetilbud

15. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene i arbeidslivet, seinest i løpet av februar, fremme forslag om en ny modell for inntektsstøtte slik at folk kan holdes i jobb framfor være permittert

16. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om forlenge den generelle kompensasjonsordningen fram til 1. juli 2021 med kompensasjonsgrad p 85%.

17. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om inkludere myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn i kompensasjonsordningen for faste utgifter

18. Stortinget ber regjeringen foreslå tilpasninger i støtteordningene som bidrar til at bedrifter med egne ansatte/som eier egne driftsmidler likebehandles med bedrifter som leier personell/leaser utstyr

19. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om videreføre og styrke ordningen med tilføre midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet slik som ble gjort i ny salderingen av statsbudsjettet 2020. Denne ordningen skal særlig komme bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak eller nedstengninger, til gode.

20. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å styrke omstilllingsordningen som går via Innovasjon Norge til reiseliv, eventbransjen, serveringsbransjen og andre bransjer som rammes hardt av smitteverntiltakene, innenfor en ramme på 1 mrd.

21. Stortinget ber regjeringen sikre at støtteordningen for publikumsåpne arrangement videreføres fram til 1. juli 2021 og at grensen for størrelse på arrangement reduseres og tilpasses smittevernsbegrensning

22. Stortinget ber regjeringen opprette en søknadsbasert tilskuddsordning (ventilordning) for bedrifter som ikke i tilstrekkelig grad omfattes av eller faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

23. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å utsette krav om innbetaling av mva, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt til 1. juli 2021.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp er i tillegg enige om:

24. Stortinget ber regjeringen opprette en kompensasjonsordning for flyselskaper med norsk driftstillatelse, som har drevet over tid i Norge. Formålet med ordningen skal være å sikre det norske rutetilbudet, trygge norske arbeidsplasser i luftfarten, og det skal stilles krav som sikrer at støtten ikke går til selskapenes kreditorer og aksjonærer. Støtten skal bidra til å sikre faste og direkte ansettelser med norske lønns- og arbeidsvilkår i luftfarten.