Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Små holdingselskaper kan fravelge revisjon

Små holdingselskaper kan fravelge revisjon

Morselskap i konsern kan velge bort revisjon hvis konsernet sett under ett ligger under terskelverdiene.

22.06.17

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Endringen trer i kraft fra 1. juli 2017. Det blir dermed mulig å fravelge revisjon for slike aksjeselskaper med virkning fra og med regnskapsåret 2017.

Regnskap Norge har arbeidet for denne endringen siden muligheten for fravalg kom, og vi er selvsagt svært fornøyde med at Stortinget nå har vedtatt endringen.

Generalforsamlingen beslutter fravalg

Fravalg må skje ved at generalforsamlingen beslutter at selskapets årsregnskaper for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres etter revisorloven. Merk deg at selve beslutningen er flyttet fra styret til generalforsamlingen. Tidligere var det styret som besluttet fravalget basert på fullmakt fra generalforsamlingen.

Den nye saksgangen blir derfor at styret setter saken på sakslisten i innkallingen til generalforsamling, som så følges opp med saksbehandling av og beslutning fra generalforsamlingen. Mange standardmaler for fravalg må endres på dette punktet.

De nye reglene for forenklet generalforsamling kan også brukes. Les mer om dette her.

Det kreves for øvrig flertall som ved vedtektsendring å beslutte fravalg, jf aksjeloven § 5-18.

Melding til Foretaksregisteret

Selskapet skal straks gi melding til Foretaksregisteret dersom generalforsamlingen treffer beslutning om at selskapet ikke lenger skal revideres.

Nye aksjeselskaper

Nye aksjeselskaper kan, når vilkårene om terskelverdier er oppfylt, unnlate å velge revisor ved at stifterne i stiftelsesdokumentet unnlater å velge revisor.

Terskelverdiene flyttes over i forskrift

Terskelverdiene hva angår driftsinntekter og balansesum er flyttet ut fra loven og inn i en foreløpig ikke-fastsatt forskrift. Dette gjøres for å gjøre det enklere å regulere terskelverdiene.

Les mer om endringene som gjøres i aksjeloven.

Hjemmel om fravalg revisjon

Slik er den nye hjemmelen om fravalg revisjon:

§ 7-6. Beslutning om å unnlate revisjon

(1) Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring beslutte at selskapets årsregnskaper for inneværende regnskapsår eller senere ikke skal revideres etter revisorloven dersom

1. driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn en terskelverdi fastsatt av departementet i forskrift,

2. selskapets balansesum er mindre enn en terskelverdi fastsatt av departementet i forskrift, og

3. gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk.

Et morselskap kan bare beslutte å unnlate revisjon dersom vilkårene etter første punktum er oppfylt for konsernet sett som en enhet.

(2) Terskelverdiene etter første ledd nr. 1 og 2 skal baseres på årsregnskapet for siste regnskapsår. Har selskapet ikke fastsatt sitt første årsregnskap, kan beslutning som nevnt i første ledd treffes hvis selskapets ansatte ikke overstiger ti på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning og

1. balansesummen etter åpningsbalansen er mindre enn en terskelverdi fastsatt av departementet i forskrift, eller

2. dersom selskapet ikke har plikt til å utarbeide åpningsbalanse, aksjeinnskuddene i forbindelse med stiftelsen er mindre enn en terskelverdi fastsatt av departementet i forskrift.

(3) Viser et årsregnskap driftsinntekter, balanse-sum eller årsverk som overstiger terskelverdiene i første ledd, skal selskapets årsregnskap for påfølgende regnskapsår revideres. For morselskap gjelder første punktum for konsernet sett som en enhet.

(4) Beslutning som nevnt i første ledd kan omgjøres av en senere generalforsamling dersom forslaget får tilslutning fra mer enn en tredel av den aksjekapitalen eller av de stemmene som er representert på generalforsamlingen, eventuelt av en slik andel av aksjekapitalen eller stemmene som etter vedtektsbestemmelse som nevnt i § 5-18 tredje ledd kreves for å hindre vedtektsendring. Dersom beslutning som nevnt omgjøres, skal selskapets årsregnskap for påfølgende regnskapsår revideres.

(5) Stifterne kan i stiftelsesdokumentet unnlate å velge revisor dersom vilkårene i første ledd er oppfylt. Annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende.

(6) Selskapet skal straks gi melding til Foretaksregisteret dersom generalforsamlingen har truffet beslutning som nevnt i første ledd eller dersom selskapets årsregnskaper igjen skal revideres som følge av at vilkårene for fritak fra revisjon etter revisorloven § 2-1 tredje til sjette ledd ikke lenger er til stede. Det samme gjelder dersom det er truffet beslutning etter fjerde ledd. Beslutning som nevnt i første ledd får ikke virkning før den er registrert i Foretaksregisteret.

(7) Dersom vilkårene for fritak fra revisjon etter revisorloven § 2-1 tredje til sjette ledd ikke lenger er til stede, skal styret straks sørge for at generalforsamlingen kan velge revisor.