Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Statens særavtaler for reiser endelig fastsatt

Statens særavtaler for reiser endelig fastsatt

Noen måneder på etterskudd er Statens særavtaler for reiser innenlands og utenlands endelig klare. De nye satsene gjelder fra og med 22. juni 2018.

06.07.18

Skrevet av  Heidi Sulusnes, Regnskap Norge

Del

Staten og arbeidstakerorganisasjonene klarte ikke å komme til enighet om nye avtaler før overgangen til 2018. Avtalene har derfor vært behandlet i en særskilt nemnd, som traff kjennelse i saken 22. juni 2018. Særavtalene gjøres gjeldende fra samme dato.

I de nye særavtalene er det fastsatt nye satser både for diett og for bilgodtgjørelse, i tillegg til flere andre endringer.

Innenlandsreiser

I tabellen nedenfor vises diettsatser for innenlandsreiser. Gjeldende satser før de vedtatte endringene vises også. Fravær under 6 timer gir ikke rett til diett.

Reiser innenlands

Tidligere sats (t.o.m. 21.06.2018)

Ny sats             (f.o.m. 22.06.2018)

Reiser f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer

Kr 289

Kr 297

Reiser over 12 timer uten overnatting

Kr 537

Kr 552

Reiser over 12 timer med overnatting

Kr 733

Kr 754

Det er også nye regler og satser når det gjelder diett for nytt påbegynt døgn på reiser med overnatting. Etter de tidligere reglene kunne man få diett etter full døgnsats ved reiser med overnatting hvor reisefraværet strakk seg 6 timer eller mer inn i et nytt døgn. Som det fremgår av tabellen nedenfor, er det nå ulike diettsatser avhengig av hvor mange timer reisen er inn i det påbegynte døgnet, og om man har en overnatting eller ikke i det påbegynte døgnet.

Reiser innenlands

Tidligere sats (t.o.m. 21.06.2018)

Ny sats             (f.o.m. 22.06.2018)

Påbegynt døgn f.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer

Kr 733

Kr 297

Påbegynt døgn over 12 timer uten overnatting

Kr 733

Kr 552

Påbegynt døgn over 12 timer med overnatting

Kr 733

Kr 754

Utenlandsreiser

Det er også nye satser når det gjelder diett i forbindelse med utenlandsreiser. Som tidligere er disse forskjellige fra land til land. Satser gjeldende fra 22. juni 2018 finner du her.

Fravær under 6 timer gir ikke rett til diett. Som det fremgår av tabellen gis det nå bare diett etter halv sats for reiser mellom 6 og 12 timer, mens det tidligere ble gitt 2/3 av sats.

Reiser utenlands

Tidligere sats (t.o.m. 21.06.2018)

Ny sats             (f.o.m. 22.06.2018)

Reiser f.o.m. 6 timer inntil 12 timer

2/3 av sats

½ sats

Reiser over 12 timer

Full sats

Full sats

Også for utenlandsreiser er det nye regler når det gjelder diettsats for nytt påbegynt døgn på reiser med overnatting. Som vi ser av tabellen, er det også her reduksjon i diettgodtgjørelsen for påbegynt døgn som varer inntil 12 timer.

Reiser utenlands

Tidligere sats (t.o.m. 21.06.2018)

Ny sats             (f.o.m. 22.06.2018)

Påbegynt døgn f.o.m. 6 timer inntil 12 timer

Full sats

½ sats

Påbegynt døgn f.o.m 12 timer

Full sats

Full sats

Måltidstrekk

I de nye avtalene er det også endringer når det gjelder beregning av måltidstrekk. Måltidstrekk for henholdsvis innenlands- og utenlandsreiser fremgår av tabellene nedenfor. Som tabellen viser er prosenttrekkene for de ulike måltidstypene nå like i begge avtaler, noe som er en forenkling sammenlignet med tidligere.

Ved reiser innenlands skal måltidstrekket beregnes av satsen for reise over 12 timer med overnatting, uavhengig av hvilken sats arbeidstakeren faktisk har krav på ut fra reisens lengde.

Ved reiser utenlands skal måltidstrekket beregnes av den fulle kostsatsen for det aktuelle landet.

Reiser innenlands – måltidstrekk

Tidligere trekk (t.o.m. 21.06.2018)

Nytt trekk (f.o.m. 22.06.2018)

Frokost

20 % av sats på kr 289/537/733

20 % av sats på kr 754

Lunsj

30 % av sats på kr 289/537/733

30 % av sats på kr 754

Middag

50 % av sats på kr 289/537/733

50 % av sats på kr 754

Reiser utenlands – måltidstrekk

Tidligere trekk (t.o.m. 21.06.2018)

Nytt trekk (f.o.m. 22.06.2018)

Frokost

10 % av full sats for døgndiett

20 % av full sats for døgndiett

Lunsj

40 % av full sats for døgndiett

30 % av full sats for døgndiett

Middag

50 % av full sats for døgndiett

50 % av full sats for døgndiett

Bilgodtgjørelse

Bilgodtgjørelsen er i de nye avtalene redusert fra kr 4,10 til kr 3,90 pr kilometer. Videre gjelder den nye satsen all kjøring, og den gjelder også for el-biler. Det betyr at den tidligere særskilte satsen for el-biler på kr 4,20 bortfaller, det samme gjelder den tidligere reduserte satsen på kr 3,45 som gjaldt ved kjøring over 10 000 km.

Det tidligere «Tromsø-tillegget» på kr 0,10 pr km erstattes med et tilsvarende tillegg for arbeidstakere som fyller drivstoff hvor bomavgift er inkludert i drivstoffprisen.

Bruk av egen bil i utlandet godtgjøres på samme måte som bruk av bil innenlands.

Andre endringer

  • Arbeidstaker med mobilt arbeidssted kan i særskilte tilfeller få dekket måltider etter regning på reiser uten overnatting. Hva som er å anse som «særskilt tilfelle» er ikke klart da det enda ikke har kommet nærmere kommentarer til de enkelte bestemmelsene. Det er varslet at departementets kommentarer til avtalene skal bli publisert i august.
  • Den tidligere øvre grensen på kr 1 800 pr døgn for utgifter til hotell eller lignende ved reiser innenlands er fjernet.
  • Kompensasjonstillegget ved utenlandsreiser økes fra kr 491 til kr 515 pr døgn utover 12 timer.

Endringer i særavtalene påvirker ikke skattereglene

Særavtalene er avtaler mellom staten som arbeidsgiver og de ansatte i staten, og regulerer hva de ansatte har krav på i godtgjørelse ved reiser.

Selv om avtalene bare er bindene for staten og de ansatte der, legges de også i stor grad til grunn i det private næringslivet.

Satsene som følger av avtalene avviker på flere punkter fra de skattefrie satsene som hvert år fastsettes av skattemyndighetene. Det er disse som må legges til grunn for hva den ansatte kan motta skattefritt. Det er viktig å være klar over at endringene i statens særavtaler således ikke påvirker hva den ansatte kan motta i skattefri godtgjørelse. 

De nye avtalene finner du her