Krav om elektronisk faktura ved offentlige innkjøp

apr, 05
0

Fra 2. april 2019 må fakturaer som sendes offentlige myndigheter være i EHF-format.

05.04.19

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser ble fastsatt 1. april 2019, med ikrafttredelse dagen etter. 

Formålet med den nye forskriften er å fremme effektiv og miljøvennlig fakturahåndtering i offentlige anskaffelser.

Fakturaer som omfattes

Det er fakturering som knytter seg til anskaffelser etter anskaffelsesloven som omfattes av forskriften. Dette gjelder avtaler om leveranser av varer eller tjenester på minst 100 000 kroner ekskl. merverdiavgift.

Det må nok forventes at mange av disse fakturamottakerne vil kreve at også leveranser med lavere beløp faktureres elektronisk.

Oppdragsgivere som omfattes

Mottakerne av fakturaene det er snakk om er:

  • statlige myndigheter
  • fylkeskommunale og kommunale myndigheter
  • offentligrettslige organer
  • sammenslutninger med en eller flere oppdragsgivere som nevnt i bokstav a til c
  • offentlige foretak som utøver forsyningsaktivitet som definert i internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av og
  • andre virksomheter som utøver forsyningsaktivitet på grunnlag av enerett eller særrett som definert i internasjonale avtaler som Norge er forpliktet av.

Om formatet

Elektronisk handelsformat (EHF) omhandler ikke bare innhold i faktura, men er en standard for elektronisk utveksling av informasjon mellom oppdragsgiver og leverandør gjennom hele anskaffelsesprosessen. 

I 2018 ble det håndtert mer enn 90 millioner e-fakturaer basert på EHF-standarden i den norske delen av EUs nettverk for utveksling av elektroniske dokumenter (PEPPOL-nettverket). Dette var en økning fra 58 millioner året før.

Forskriften stiller nærmere krav til hvilke versjoner som aksepteres av både EHF og PEPPOL BIS (PEPPOL Business Interoperability Specification). For begge gjelder versjon 3.0 eller nyere.

Faktura i feil format

Oppdragsgivere må i sine kontrakter stille krav om bruk av elektronisk faktura i godkjent standardformat. 

Dersom leverandøren sender faktura som ikke oppfyller kravene til elektronisk faktura, kan oppdragsgiveren holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat leveres.

Oppdragsgiveren er pålagt å gi melding om feil format til leverandøren uten unødig opphold. Dersom slik melding er gitt, løper opprinnelig betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent standardformat er levert.

Har du spørsmål? Ta kontakt!