Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning, som innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering.

29.05.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Ordningen gjelder for foretak, ideelle organisasjoner og stiftelser som har permittert ansatte som følge av virusutbruddet.

Lønnsstøtten skal være et målrettet og midlertidig tiltak. Ordningen har også denne gangen en intensjon om å være enkel å forstå og bruke for næringslivet.

Ansatte som omfattes

Ordningen vil gjelde for alle ansatte som tas tilbake fra permittering ved inngangen til juli og august, forutsatt at den ansatte:

  • ble permittert fra bedriften som søker støtte
  • tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen
  • var registrert hos NAV som helt eller delvis permittert per 28. mai 2020 før ordningen ble lansert

Personer det søkes støtte for, kan ikke permitteres på ny i støtteperioden, og virksomheten kan heller ikke permittere andre ansatte i perioden.

Kontanttilskuddet til bedriften beregnes utfra omsetningsfall sammenlignet med samme måned i 2019.

Inntil 15 000 kroner per person

Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per person som er tatt tilbake. Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet. Det gis ikke støtte for omsetningsfall under enn 10 prosent. Omsetningsfall mindre enn 30 prosent får avkortet støtten etter følgende modell:

  • Støttebeløp i kr per person = (omsetningsfall i prosent – 10 prosentenheter) * 75 000

Alle foretak med næringsvirksomhet som har omsetning, kan søke om støtte.

I tillegg kan stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte søke. Fordi det ikke er mulig for alle disse å beregne omsetningsfall, settes støtten til 10 000 kroner per ansatt per måned.

Støttebeløpene justeres etter den ansattes stillings- og permitteringsbrøk.

Bedrifter som permitter sine ansatte på ny i løpet av ordningens levetid, vil ikke være støtteberettiget.

Åpner i september, men gjelder fra juli

Finansdepartementet vil utforme ordningen med sikte på å få flest mulig tilbake i jobb. De nærmere reglene for ordningen vil bli lagt frem i en egen lovproposisjon om kort tid. Foreløpig er ordningen omtalt i en pressemelding

Det vil være åpenhet om bedrifters mottatte støttebeløp i en innsynsportal, tilsvarende som i kompensasjonsordningen.

Det tas sikte på at søknadsportalen blir åpnet i løpet av september. Bedriftene vil da kunne søke om støtte for juli og august samlet. Det blir lagt opp til en helautomatisert løsning som sikrer utbetaling kort tid etter at søknaden er godkjent. Skatteetaten skal forvalte ordningen.

Andre ordninger vurderinger

Regjeringen vil i dialog med partene i arbeidslivet, vurdere behovet for eventuelle nye ordninger utover høsten.

Samtidig peker regjeringen på at det er viktig at vi unngår at bedrifter som blir påvirket enten av langvarige smitteverntiltak eller mer strukturelle endringer, ikke blir varig avhengige av statlige støtteordninger.

Les også rapport om økonomiske tiltak og smitteverntiltak lagt frem av ekspertgruppe (Holden-utvalget).