Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 2 – søknader kan sendes inn fra 18. januar

Kompensasjonsordning 2 – søknader kan sendes inn fra 18. januar

Kompensasjonen vil bli utbetalt kort tid etter innsending.

10.12.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet åpner 18. januar kl 08. Alle som kvalifiserer til støtte og som har gjort nødvendige forberedelser på forhånd, vil få pengene utbetalt i løpet av 2-3 virkedager etter at de har søkt. Dette gjelder så langt søknaden ikke må gjennom nærmere kontroll.

Søknadsfristen forventes å bli om lag to måneder.

Brønnøysundregistrene skal administrere ordningen. Søknad sendes inn via www.kompensasjonsordning.no. Portalen inneholder nå noe veiledningsinformasjon, knyttet til hva som bør forberedes og vilkår for å få støtte. Det vil komme mer informasjon på disse nettsidene før jul.

Loven vedtas på Stortinget snarlig, og vi forventer at forskriften gjøres kjent straks etter at loven er behandlet i statsråd. Dette skjer antagelig uken før jul. 

4. januar åpner også Brønnøysundregistrene bemannede veiledningstjenester for bedriftene.

Bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor

Som vi har omtalt tidligere blir en vesentlig del av kontrollen basert på den bekreftelse som enten autorisert regnskapsfører eller revisor skal gi. Det arbeides for tiden med hvilke kontrollhandlinger som skal ligge til grunn for bekreftelsen.

Kontrollhandlingene skal gjennomføres før søknad sendes inn, slik at bekreftelse gis som del av prosessen med å sende søknad om kompenasjon.

Næringsdepartementet venter mellom 6000-25000 søknader per søknadsrunde. Hvis dette anslaget slår til betyr dette at både bedrifter, regnskapsførere og revisorer må forberede seg på å bruke en del tid på dette arbeidet på nyåret. Dersom det er mulig kan det være heldig å starte forberedelser allerede før nyttår.

Vi kommer med mer informasjon snarlig, herunder kalkulator for å beregne kompensasjonen. 

Fakta om kompensasjonsordningen:

  • Tilskudd gjennom ordningen beregnes med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, multiplisert med omsetningsfall i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor.
  • Justeringsfaktoren er 0,7 for september og oktober, 0,85 for november og desember og 0,8 for januar og februar.
  • En justeringsfaktor på 0,8 betyr at ordningen kan dekke inntil 80 pst. av foretakenes faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet. Et foretak med 50 pst. omsetningsfall vil få dekket 40 pst. av de faste, uunngåelige kostnadene som omtalt over, mens et foretak med 100 pst. omsetningsfall vil få dekket 80 pst.
  • Til forskjell fra den tidligere kompensasjonsordningen som gjaldt fra mars og ut august 2020, blir det ikke noen sesong- eller vekstfaktor som skal inngå i beregning av tilskudd.
  • Regjeringen foreslår at beregnet tilskuddsbeløp opp til 30 mill. kroner per kalendermåned utbetales i sin helhet. For beregnet tilskuddsbeløp som overstiger 30 mill. kroner, vil beløpet over 30 mill. kroner avkortes med en faktor på 0,5. Maksimalt tilskudd per måned per foretak/konsern er 80 mill. kroner. Dette tilsvarer beregningsmodellen for maksimal støtte i august for den tidligere ordningen.