Top
GP Økonomi / Korona  / Midlertidig rett til feriepenger

Midlertidig rett til feriepenger

Det er foreslått å innføre en midlertidig rett til feriepenger beregnet av dagpenger mottatt i 2020 for utbetaling i 2021 og 2022. 

09.04.21

Skrevet av 
Hilde Elvestuen, Regnskap Norge

Høringsfrist for forslaget er 9 april og foreløpig behandlingstidspunkt i Stortinget er 26 april.  

Forslagets innhold

  • Utbetalingen beregnes med 10,2 prosent av utbetalte dagpenger i beregningsperioden. 
  • Beregningsperioden for utbetaling i 2021 settes til april-desember 2020. 
  • Utbetalingen gis til dem som har mottatt dagpenger minst 8 uker i beregningsperioden. 
  • Maksimalt beløp settes til 25 000 kroner. 
  • Utbetaling gis ikke til dem som per 7. juni 2021 har rett til fire uker ferie med dagpenger. 
      

Det er foreslått skatt på feriepengene som beregnes av dagpengene, og NAV sier til blant annet Fri fagbevegelse at det legges opp til en ordning hvor feriepengene blir trekkfrie, det vil si at det skattemessig skal håndteres tilsvarende måten ordinære feriepenger behandles på.  

Den midlertidige ordningen knyttes til koronasituasjonen. Beregningsperioden i 2020 er derfor foreslått begrenset til perioden april–desember 2020. 

Dagens ordning med rett til ferie med dagpenger, fastholdes. Det betyr at de som per 7. juni har rett til fire uker ferie med dagpenger, skal motta dagpenger i ferien og holdes utenfor den midlertidige feriepengeordningen. Dette er i tråd med den betingelsen som framgår av anmodningsvedtaket. Det innebærer samtidig at personer som overstiger 52 uker dagpengeperiode etter 7. juni vil kunne ha rett til ferie med dagpenger i 2021, selv om de har mottatt feriepenger av dagpenger. Av hensyn til praktisk implementering, har det ikke vært mulig å utelukke denne muligheten.  

Mer informasjon om forslaget  – Prop. 132 S (2020–2021)

Planlegg ferie som normalt

Arbeidsgivere bør planlegge ferie som normalt for sine arbeidstakere da det ellers vil bli vanskelig å oppfylle fristen på 2 måneder for tilbakemelding til arbeidstakerne.

Dersom arbeidstakere ønsker å ta ut færre feriedager enn de har til gode fordi feriepengene ikke vil strekke til har de rett til dette etter ferieloven.  

Hvor stort dette gapet blir vil vi ikke vite før vi ser det endelige vedtaket i Stortinget 26. april.